අක්ෂි වෛද්‍යවරුන්


Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය අජිත් අබේගුණසේකර හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය අජිත් අබේගුණසේකර මෙඩිහෙල්ප් - මතුගම 034 2 243701
වෛද්‍ය අජිත් අබේගුණසේකර සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය අජිත් අබේගුණසේකර පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය අජිත් අබේගුණසේකර කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 4 378264
වෛද්‍ය ප්‍රියංගනී අමරසිංහ මහත්මිය ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය බිනර අමරසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය බිනර අමරසිංහ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය බිනර අමරසිංහ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය බිනර අමරසිංහ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය බිනර අමරසිංහ ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය බිනර අමරසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය පි.එස් අමරසිංහ මහත්මිය සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය ශාමින්ද අමරතුංග යුනිවර්ෂල් අක්ෂි සායනය 011 2 291165
වෛද්‍ය ශාමින්ද අමරතුංග සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය ශාමින්ද අමරතුංග හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය එස්.පි ආනන්ද් සමුසුව සෙවන චැනල් මධ්‍යස්ථානය 045 2 222384
වෛද්‍ය එස්.පි ආනන්ද් කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 036 2 222727
වෛද්‍ය දිල්රුවනි ආරියසිංහ ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය චම්පා අරුක්ගොඩ මහත්මිය කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 037 2 291557
වෛද්‍ය දමයන්ති බැමිනිවත්ත මහත්මිය සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය චම්පා බානගල මහත්මිය ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 7 888888
වෛද්‍ය කිත්සිරි බණ්ඩාර සුවසිරි රෝහල 038 3 399422
වෛද්‍ය කපිල බන්දුතිලක ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය කපිල බන්දුතිලක සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 378264
වෛද්‍ය කපිල බන්දුතිලක ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය කපිල බන්දුතිලක නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එම්.එච්.එස් කසීම් සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායන 011 4 700700
වෛද්‍ය එම්.එච්.එස් කසීම් සුලයිමාන් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය එස්.ටි.එස් චන්ද්‍රකුමාර් අක්ෂි මධ්‍යස්ථානය 011 2 682170
වෛද්‍ය අමිල ද අල්විස් ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය අමිල ද අල්විස් ළමා අක්ෂි - රාජගිරිය 011 2 888835
වෛද්‍ය අමිල ද අල්විස් වසන් අක්ෂි රෝහල 011 2 888835
වෛද්‍ය අමිල ද අල්විස් සුවනෙත සිංහ අක්ෂි රෝහල 011 2 411711
වෛද්‍ය දයා ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ඩග්ලස් ද සිල්වා ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය මංගල ධනපාල ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එච්.කේ.ඩි.පි.කේ.ධර්මදාස ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය ඒ.එල්.ධර්මරත්න මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ඒ.එල්.ධර්මරත්න මහත්මිය ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය ඒ.එල්.ධර්මරත්න මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ඒ.එල්.ධර්මරත්න මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය ජේ.ඩි ඩයස් නව පියෝනීර් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය උදේනි දිසානායක සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 2 558800
වෛද්‍ය උදේනි දිසානායක වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය මදුවන්ති දිසානායක නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය මදුවන්ති දිසානායක ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය මදුවන්ති දිසානායක සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 011 2 490290
වෛද්‍ය මදුවන්ති දිසානායක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය මදුවන්ති දිසානායක සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය රොෂානා එදිරිසිංහ ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය අරුණ ප්‍රනාන්දු සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය අරුණ ප්‍රනාන්දු ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය අරුණ ප්‍රනාන්දු සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 011 2 490290
වෛද්‍ය අරුණ ප්‍රනාන්දු වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය අරුණ ප්‍රනාන්දු හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය අරුණ ප්‍රනාන්දු ළමා අක්ෂි - රාජගිරිය 011 2 888835
වෛද්‍ය අරුණ ප්‍රනාන්දු විෂන් කෙයාර් අක්ෂි සායනය - ගල්කිස්ස 011 2 739039
වෛද්‍ය රාජේශ් ෆොගේලා ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය චරිත් ෆොන්සේකා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය චරිත් ෆොන්සේකා නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ඉමල්කා ෆොන්සේකා මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය මංගලා ගමගේ මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය මංගලා ගමගේ මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය මංගලා ගමගේ මහත්මිය ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය මංගලා ගමගේ මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය මංගලා ගමගේ මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය මංගලා ගමගේ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය වසන්ත ගමගේ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය වසන්ත ගමගේ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය වසන්ත ගමගේ ලකී ඔප්ටිකල් 031 2 220591
වෛද්‍ය වසන්ත ගමගේ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය නිහාල් ගනේගොඩ ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 032 2 253299
වෛද්‍ය නිහාල් ගනේගොඩ ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 032 2 250899
වෛද්‍ය නිහාල් ගනේගොඩ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය නිහාල් ගනේගොඩ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය නිහාල් ගනේගොඩ ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය නිහාල් ගනේගොඩ සුවන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක රෝහල 032 2 220500
වෛද්‍ය කුශ්ලානි එන් ගුණරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය දිමිත්‍රි ටි ගුණසේකර කඩුවෙල පුද්ගලික රෝහල 011 2 489899
වෛද්‍ය රංගිකා ගුණරත්න නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එම්.ඩි.එස් ගුණතිලක මෙඩිහෙල්ප් - බේරුවල 034 2 298300
වෛද්‍ය එම්.ඩි.එස් ගුණතිලක පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය එම්.ඩි.එස් ගුණතිලක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය වාසුකි ගුරුසමි රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය වාසුකි ගුරුසමි වසන් අක්ෂි රෝහල 011 2 564500
වෛද්‍ය ලලන්ත ගුරුසිංහ මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය ලලන්ත ගුරුසිංහ ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය ලලන්ත ගුරුසිංහ ජීවක පුද්ගලික රෝහල 038 5 679995
වෛද්‍ය ලලන්ත ගුරුසිංහ චැනල්වේ සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 038 5 679995
වෛද්‍ය ලලන්ත ගුරුසිංහ මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 034 2 261115
වෛද්‍ය පද්මිණි හල්පිටගේ මෙනවිය සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 034 2 261115
වෛද්‍ය පද්මිණි හල්පිටගේ මෙනවිය ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය පද්මිණි හල්පිටගේ මෙනවිය මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 034 2 261115
වෛද්‍ය එස් හේරත් ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය මහින්ද හේරත් වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 036 2 222096
වෛද්‍ය ඉද්දවල සෙවුස් සෞඛ්‍ය සත්කාර (පුද්) සමාගම 057 2 221227
වෛද්‍ය එල් ඉලන්ගසිංහ මහත්මිය ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය ඩි ඉරුගලබණ්ඩාර මහත්මිය ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය ඩි ඉරුගලබණ්ඩාර මහත්මිය ළමා අක්ෂි - රාජගිරිය 011 2 888835
වෛද්‍ය කේ ජයකොඩි මෙනවිය ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය කේ ජයකොඩි මෙනවිය ක්ලිනිපාත් සෞඛ්‍ය සේවා 011 2 297668
වෛද්‍ය අනෝමා ජයතිලක සෙත්සෙවන රෝහල 037 4 944191
වෛද්‍ය අනෝමා ජයතිලක නාවින්න රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය අනෝමා ජයතිලක සුවසිරි පියස උපදේශක සේවා 038 3 399422
වෛද්‍ය මහේෂ් ජයවීර සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 032 2 251013
වෛද්‍ය මහේෂ් ජයවීර ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය ජයවීර බණ්ඩාර මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය අහමඩ් ජෙසා පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 038 2 233316
වෛද්‍ය අයි කන්නතුරයි නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය ඩි.ආර්.ආර් කොඩිකාර ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ඩි.ආර්.ආර් කොඩිකාර සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය ඩි.ආර්.ආර් කොඩිකාර විෂන් කෙයාර් අක්ෂි සායනය - ගල්කිස්ස 011 2 739039
වෛද්‍ය එස් කුගතසන් රුබින්ස් රෝහල 021 2 261500
වෛද්‍ය එස් කුගතසන් සමුපකාර රෝහල් සමිතිය, මූලායි 124-457-1178
වෛද්‍ය සුසිත් කුලසේකර සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය මුදිතා කුලතුංග මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය මුදිතා කුලතුංග මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය මුදිතා කුලතුංග මහත්මිය සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය මිර්නා කුමාරදාස් මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය මිර්නා කුමාරදාස් මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය මිර්නා කුමාරදාස් මහත්මිය වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
වෛද්‍ය මිර්නා කුමාරදාස් මහත්මිය සි.ඩි.ඊ.එම් රෝහල - නෝරිස් කැනල් පාර 011 2 699397
වෛද්‍ය මිර්නා කුමාරදාස් මහත්මිය වසන් අක්ෂි රෝහල 011 2 564500
වෛද්‍ය චාමර කුමාරගේ කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 036 2 22237
වෛද්‍ය සි.ඒ.බි මකුලෝලුව නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සි.ඒ.බි මකුලෝලුව ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එම්.මලරාවන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
වෛද්‍ය ජේ.ලලිත් මල්ලිකආරච්චි බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය ජේ.ලලිත් මල්ලිකආරච්චි හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ජේ.ලලිත් මල්ලිකආරච්චි ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය එම්. මිත්‍රකුමාර් මහත්මිය ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 4 365565
වෛද්‍ය එම්. මිත්‍රකුමාර් මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය එම්. මිත්‍රකුමාර් මහත්මිය වසන් අක්ෂි රෝහල 011 2 564500
වෛද්‍ය එම්. මිත්‍රකුමාර් මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය එම්.නන්දකුමාර් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සීමා නන්දකුමාර් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ගයත්‍රි ජේ නිරෝෂනි මහත්මිය මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය එච්.පලිහක්කාර නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එච්.පලිහක්කාර ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය එච්.පලිහක්කාර ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සෞම්‍යා පරණවිතාන ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය සෞම්‍යා පරණවිතාන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය මානෙල් පැස්කුවෙල් මහත්මිය ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය මානෙල් පැස්කුවෙල් මහත්මිය කෑගලු ඔප්ටිකල්ස් 035 2 222140
වෛද්‍ය මානෙල් පැස්කුවෙල් මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය සුජාතා පතිරගේ මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සුජාතා පතිරගේ මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය සුජාතා පතිරගේ මහත්මිය නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය සුජාතා පතිරගේ මහත්මිය සුලයිමාන් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය සුජාතා පතිරගේ මහත්මිය පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය සාලිය පතිරණ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සුජීව සියඹලාපිටිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය සුබාශි සමරසිංහ බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය ප්‍රදීප් සිරිවර්ධන ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය දර්ශනා ධර්මදාස මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය දර්ශනා ධර්මදාස මහත්මිය මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - පිළියන්දල 034 2 261115

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය