අන්තරාසර්ග විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය චාර්ලස් අන්තොනිපිල්ලයි සි.සි.සි නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය කේ.දර්ශිනි නව පියෝනීර් රෝහල 065 2 223642
වෛද්‍ය ශාමින්ද කහඳව සෙවුස් සෞඛ්‍ය සත්කාර (පුද්) සමාගම 057 2 221227
වෛද්‍ය එම්.අරවින්තන් රෝයල් වෛද්‍ය 11-2559268
වෛද්‍ය එම්.අරවින්තන් රුබින්ස් රෝහල 021 2 261500
වෛද්‍ය චමින්ද ගරුසිංහ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය කාවින්ගා ගුණවර්ධන මහත්මිය x.ලැබ් වෛද්‍ය සහ චැනල් සේවා මධ්‍යස්ථානය 031 2237347
වෛද්‍ය කාවින්ගා ගුණවර්ධන මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය කාවින්ගා ගුණවර්ධන මහත්මිය සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 032 2251013
වෛද්‍ය කාවින්ගා ගුණවර්ධන මහත්මිය මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය කාවින්ගා ගුණවර්ධන මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් වෛද්‍ය 011 5410 347
වෛද්‍ය කාවින්ගා ගුණවර්ධන මහත්මිය මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - පිළියන්දල 034 2 261115
වෛද්‍ය ශාමින්ද කහන්දව සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 057 2 221227
වෛද්‍ය දර්ශනී කරුප්පයිපිල්ලයි නව පියෝනීර් රෝහල - කල්මුනායි 065 2 223642
වෛද්‍ය එන්.මෙගොඩවිදානගේ ඩර්ඩන්ස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - අනුරාධපුර 011 2 140000
වෛද්‍ය සිවතර්ශ්‍යා පත්මනන්තන් නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය