අනුකරණය/ ප්‍රතිධ්වනියName Hospital Contact No
වෛද්‍ය කේ.අරුල්නිති කෝවාපෝ රෝහල - එරාවුර් 065 2 240488

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය