අසාත්මිකතා සහ ප්‍රතිශක්තිකරන විශේෂඥන්


Name Hospital Contact No
මහාචාර්ය සුජිත් සෙනවිරත්න නවලෝක රෝහල 0115777848 ,0115777849
මහාචාර්ය අනුර වීරසිංහ ලංකා රෝහල 011553 0000 ,011543 0000
මහාචාර්ය අනුර වීරසිංහ නව පිලිප් රෝහල 0342222888
මහාචාර්ය සුජිත් සෙනවිරත්න නවලෝක රෝහල 0115777848 ,0115777849

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය