අසාරතා (සාපල්‍යතා) වෛද්‍ය සහ සායනිකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ඩබ්.ඒ හෙලරුවන් පසන් කුමාර ශාරීරික යෝග්යතා හා IVF සායනය 011 2 836780

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය