ආමාශ ආන්ත්‍රයික ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය හර්ෂ ගමගේ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය හර්ෂ ගමගේ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය හර්ෂ ගමගේ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය හර්ෂ ගමගේ නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය හර්ෂ ගමගේ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය හසංජය ගුණවර්ධන හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය රනිල් ජයසේන නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය රනිල් ජයසේන ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය රනිල් ජයසේන පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය රනිල් ජයසේන ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 032 2 253299
වෛද්‍ය රනිල් ජයසේන වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය රනිල් ජයසේන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය රනිල් ජයසේන සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය රනිල් ජයසේන නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය චන්දික ලියනගේ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය චන්දික ලියනගේ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය චන්දික ලියනගේ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය චන්දික ලියනගේ වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 011 7 392260
වෛද්‍ය චන්දික ලියනගේ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය චන්දික ලියනගේ නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය ටි.ජි.අමල් ප්‍රියන්ත ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය ටි.ජි.අමල් ප්‍රියන්ත නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ටි.ජි.අමල් ප්‍රියන්ත ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ටි.ජි.අමල් ප්‍රියන්ත සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය ටි.ජි.අමල් ප්‍රියන්ත කේ ලයිෆ් හෙල්ත් කෙයාර් 2767222
වෛද්‍ය ටි.ජි.අමල් ප්‍රියන්ත වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය ටි.ජි.අමල් ප්‍රියන්ත හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය