ආහාර පාලනයName Hospital Contact No
ශ්‍යාමලා අනිරුතනන් මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
ශෙහානි ආරියරත්න මෙනවිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
සිග්‍රිඩ් ද සිල්වා මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
එස්.රම්‍යා දේවී මෙනවිය සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායන 011 4 700700
වෛද්‍ය සේලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය සේලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
හෙට්ටිගෙදර මහතා පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 2 840065
ඉක්බාල් මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
ඉක්බාල් මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
ඉක්බාල් මහත්මිය නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - දෙහිවල 011 7 737742
නූර් ඉක්බාල් මහත්මිය නව ඩෙලමන් රෝහල 011 2 558800
දිස්නා කුමාරි මහත්මිය පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 038 2 233316
වෛද්‍ය ඩී.එච් ලියනගේ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
ටි.මහින්තන් මහතා වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
දිල්කි පෙරේරා මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
ගීතා ප්‍රබාගර් මහත්මිය නව ඩෙලමන් රෝහල 011 2 558800
කවුසලා සිතම්පරපිල්ලයි මහත්මිය නව ඩෙලමන් රෝහල 011 2 558800
මදුෂා ලක්මාලි විජේසිංහ මෙනවිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ශයාමලා අනිරුතනන් මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ශෙහානි ආරියරත්න මෙනවිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සිග්රිඩ් එස්.ද සිල්වා මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය ශ්‍යාමා දේවි මෙනවිය සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
වෛද්‍ය සේලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය සේලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය හෙට්ටිගෙදර පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 2 840065
වෛද්‍ය ඉක්බාල් මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ඉක්බාල් මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය ඉක්බාල් මහත්මිය නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - දෙහිවල 011 7 737742
වෛද්‍ය නූර් ඉක්බාල් මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය දිස්නා කුමාරි මහත්මිය පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 038 2 233316
වෛද්‍ය ඩි.එච්.ලියනගේ මහතා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය ටී.මහින්තන් මහතා වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
වෛද්‍ය දිල්කි පෙරේරා මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය ගීතා ප්‍රබාගර් මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය කෞසලා සිතම්පරපිල්ලයි නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය මදුෂා ලක්මාලි විජේසිංහ මෙනවිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ඩබ්.එම්.කේ.බී විජේතුංග +351913483544

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය