ආහාර හා පෝෂණය


Name Hospital Contact No
තමරා ප්‍රියන්වදා අමරසේකර මෙනවිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
මාලිකා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
දිනුෂා අමාලි ගනේගොඩ මෙනවිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
එන්.එම්.එස් හෙට්ටිගෙදර මහතා නවලෝක රෝහල 011 5 577111
එන්.එම්.එස් හෙට්ටිගෙදර මහතා සීමේඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 5 714714
එන්.එම්.එස් හෙට්ටිගෙදර මහතා රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
එන්.එම්.එස් හෙට්ටිගෙදර මහතා සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 011 2 490290
එන්.එම්.එස් හෙට්ටිගෙදර මහතා සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 011 7 888888
එන්.එම්.එස් හෙට්ටිගෙදර මහතා සැන්ට දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
එන්.එම්.එස් හෙට්ටිගෙදර මහතා නව ඩෙලමන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය නූර් ඉසැ ඉක්බාල් මහත්මිය සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායන 011 4 700700
වෛද්‍ය නූර් ඉසැ ඉක්බාල් මහත්මිය සිංගප්පුරු ක්ලිනික් 011 2 199911
වෛද්‍ය රනිල් ජයවර්ධන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය රනිල් ජයවර්ධන නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය රනිල් ජයවර්ධන ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රනිල් ජයවර්ධන පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය රනිල් ජයවර්ධන සි.ඩි.ඊ.එම් රෝහල - නෝරිස් කැනල් මාවත 011 7 463600
වෛද්‍ය එස්.එන් කළුපහන සි.සි.සි නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය හර්ෂනී මීගස්වත්ත ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය හර්ෂනී මීගස්වත්ත නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය හර්ෂනී මීගස්වත්ත ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය හර්ෂනී මීගස්වත්ත යුනිහෙල්ත් 011 5 300400
වෛද්‍ය හර්ෂනී මීගස්වත්ත හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
නිලුෂි මුදලිගේ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
නිලුෂි මුදලිගේ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
සුමුදු රාජනායක මහත්මිය නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය තිමති වික්‍රමසේකර පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
මහේෂානි විමලතුංග මෙනවිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය ඉමිහිරි පතිරණ මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය