ඊඊජිName Hospital Contact No
රන්ජිත් බණ්ඩාර මහතා ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය