උගුර කන නාසය පිලිබඳ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සොබිතා අට්ටිගල්ල අබේරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය සොබිතා අට්ටිගල්ල අබේරත්න ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සොබිතා අට්ටිගල්ල අබේරත්න ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය සොබිතා අට්ටිගල්ල අබේරත්න වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය උපුල් අබේසුන්දර රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 071 1 014070
වෛද්‍ය ආර්.අබේවික්‍රම ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය සීතා ආරම්බෙපොල ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සීතා ආරම්බෙපොල ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය සීතා ආරම්බෙපොල වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය සීතා ආරම්බෙපොල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සීතා ආරම්බෙපොල පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය සීතා ආරම්බෙපොල මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ (පුද්) සමාගම 011 2 727277
වෛද්‍ය මිල්හාන් බහර් ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය මිල්හාන් බහර් සුලයිමාන් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය මිල්හාන් බහර් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය පුෂ්පා බාලසූරිය මහත්මිය සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය බි.බණ්ඩාරනායක සෙත් සෙවන රෝහල 037 2 224773
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න සුවන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක රෝහල (පුද්) සමාගම 032 2 220500
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න ශාන්ත ඈන්ස් සත්තු නිවාසය 032 2 253299
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 032 2 251013
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 032 2 250899
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න ජීවිතාරක්ෂක රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය ආර්.පි.දයාසේන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය ආර්.පි.දයාසේන නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ආර්.පි.දයාසේන ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය ප්‍රේමලාල් ද මෙල් සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය ප්‍රේමලාල් ද මෙල් ආරෝග්‍යා රෝහල 033 2 224592
වෛද්‍ය ප්‍රේමලාල් ද මෙල් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය ප්‍රේමලාල් ද මෙල් ජීවිතාරක්ෂක රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය එස්.ඩි.සි ද සිල්වා ජීවිතාරක්ෂක රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය ආර.එස් ද්‍රහමන් ජීවිතාරක්ෂක රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 575302
වෛද්‍ය ආර.එස් ද්‍රහමන් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ආර.එස් ද්‍රහමන් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය දමින්ද දුමින්ගොආරච්චි ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය දමින්ද දුමින්ගොආරච්චි රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 071 101 4070
වෛද්‍ය දමින්ද දුමින්ගොආරච්චි වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය සපුමල් ඒකනායක සීමෙඩ් රෝහල - ත්‍රිකුණාමලේ 026 4 595444
වෛද්‍ය අමල් ප්‍රනාන්දු ක්ලිනිපාත් වෛද්‍ය සේවා 011 2 297668
වෛද්‍ය අමල් ප්‍රනාන්දු සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය අමල් ප්‍රනාන්දු හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය අමල් ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය රන්ජන් ප්‍රනාන්දු සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය ඒ.ජේ.එන් ප්‍රනාන්දු නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය එස්.ඩි ඉන්දික නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එස්.ඩි ඉන්දික නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය එන්. ඉන්ද්‍රනාත් සුහමි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 021 2 228222
වෛද්‍ය එන්. ඉන්ද්‍රනාත් රුබින්ස් රෝහල 021 2 261500
වෛද්‍ය ධම්ම ඩි ජයසේකර පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 038 2 233316
වෛද්‍ය ධම්ම ඩි ජයසේකර ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය ධම්ම ඩි ජයසේකර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ධම්ම ඩි ජයසේකර වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 077 106 4125
වෛද්‍ය අසෝක ජයසේන නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එම්.ජයසිංහ සීමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවායතනය (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය වරුණ ජයසිංහ නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය වරුණ ජයසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය වරුණ ජයසිංහ සැන්ට දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය වරුණ ජයසිංහ දිගාසිරි රෝහල 032 2 266999
වෛද්‍ය මල්කාන්ති ජයසිංහ මහත්මිය වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය මල්කාන්ති ජයසිංහ මහත්මිය සමේ චර්ම රෝග පිලිබඳ වෛද්‍ය සායනය - තලවතුගොඩ 072 720 3720
වෛද්‍ය මල්කාන්ති ජයසිංහ මහත්මිය මෙට්‍රෝ මෙඩි කෙයාර් 011 4 885858
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසූරිය මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසූරිය මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසූරිය මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසූරිය මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසූරිය මහත්මිය හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසූරිය මහත්මිය ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසූරිය මහත්මිය පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය දේවානන්ද් ජා ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රවින්ද්‍ර කිරිහේන ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රවින්ද්‍ර කිරිහේන පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය රවින්ද්‍ර කිරිහේන ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය රවින්ද්‍ර කිරිහේන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය එම්.ටි.ඩි ලක්ෂාන් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එම්.ටි.ඩි ලක්ෂාන් කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 037 2 291557
වෛද්‍ය නිශාන්ති සෙවුස් සෞඛ්‍ය සත්කාර (පුද්) සමාගම 057 2 221227
වෛද්‍ය කේ.සි.ආර් පැලපොල්වත්ත ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය ශාන්ත පෙරේරා නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ශාන්ත පෙරේරා ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ශාන්ත පෙරේරා ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය ශාන්ත පෙරේරා හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ඩබ්.රත්නායක නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ඩබ්.රත්නායක ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය ඩබ්.රත්නායක සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 011 2 490290
වෛද්‍ය එම්.එස්.රූබසිංහ මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය මිහිරි රූබසිංහ මහත්මිය බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය රවින්ද්‍ර රුබේරු ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය රවින්ද්‍ර රුබේරු ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ (පුද්) සමාගම 011 2 727277
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් යුනිහෙල්ත් 011 5 300400
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් නාවින්න මෙඩි කෙයාර් රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් සුලයිමාන් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 011 7 737742
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය කාන්ති සේනාරත්න හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය කාන්ති සේනාරත්න කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය නිමල් සෙනවිරත්න ක්ලිනිපාත් වෛද්‍ය සේවා 011 2 297668
වෛද්‍ය කේ.ජි.එන් සෙනවිරත්න සීමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය කේ.ජි.එන් සෙනවිරත්න රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය කේ.ජි.එන් සෙනවිරත්න වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය කේ.ජි.එන් සෙනවිරත්න පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 011 7 392260
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ශිවරත්නම් නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 7 888888
වෛද්‍ය ශිවරත්නම් නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - දෙහිවල 011 7 737742
වෛද්‍ය ටි.ඩි සිරිවර්දන පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය ක්‍රිස්නම් සිවරත්නම් සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායන 011 4 700700
වෛද්‍ය ක්‍රිස්නම් සිවරත්නම් නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - කොට්ටාව 011 2 887788
වෛද්‍ය බි.තිරුමාරන් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය බි.තිරුමාරන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
වෛද්‍ය බි.තිරුමාරන් සුරනි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 021 2 228222
වෛද්‍ය බි.තිරුමාරන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය වසන්තිකා එස් තුඩුවගේ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය චමින්ද උග්ගල්දෙණිය ලංකා රෝහල 091 2 234424
වෛද්‍ය චමින්ද උග්ගල්දෙණිය සෙත් සෙවන රෝහල 037 2 224773
වෛද්‍ය චමින්ද උග්ගල්දෙණිය නාවින්න රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය සෙල්වී වෙට්ටිවෙලු වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
වෛද්‍ය සෙල්වී වෙට්ටිවෙලු මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය සෙල්වී වෙට්ටිවෙලු මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 034 2 243701
වෛද්‍ය සෙල්වී වෙට්ටිවෙලු මෙඩිහෙල්ප් - මතුගම 034 2 298300
වෛද්‍ය සෙල්වී වෙට්ටිවෙලු රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය සෙල්වී වෙට්ටිවෙලු නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය සෙල්වී වෙට්ටිවෙලු නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය සෆ්රුල්ලා වසීම් ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය යසත් වීරක්කොඩි බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය යසත් වීරක්කොඩි නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය මාලනී වික්‍රමනායක වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය මාලනී වික්‍රමනායක නව මෙඩිහෙල්ප් - හොරණ 034 2 261980
වෛද්‍ය එම්. වික්‍රමනායක මහත්මිය මෙඩිහෙල්ප් -බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය අනුරාධ වික්‍රමසිංහ හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 091 4 640640
වෛද්‍ය චමිලා විජේසිංහ සෙවුස් සෞඛ්‍ය සත්කාර (පුද්) සමාගම 057 2 221227
වෛද්‍ය ඒ.ඩි.කේ.එස්.එන් යසවර්දන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය ඒ.ඩි.කේ.එස්.එන් යසවර්දන නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ඒ.ඩි.කේ.එස්.එන් යසවර්දන ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය ඒ.ඩි.කේ.එස්.එන් යසවර්දන ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය ඒ.ඩි.කේ.එස්.එන් යසවර්දන ළමා අක්ෂි - රාජගිරිය 011 2 888835
වෛද්‍ය සෝබිත අට්ටිගල්ල අබේරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය සෝබිත අට්ටිගල්ල අබේරත්න ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සෝබිත අට්ටිගල්ල අබේරත්න ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය සෝබිත අට්ටිගල්ල අබේරත්න වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය උපුල් අබේසුන්දර රෝයල් රෝහල - අනුරාධපුර 071 1 014070
වෛද්‍ය ආර්.අබේවික්‍රම ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය සීතා ආරාම්බෙපොල නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සීතා ආරාම්බෙපොල ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය සීතා ආරාම්බෙපොල වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය සීතා ආරාම්බෙපොල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සීතා ආරාම්බෙපොල පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය මිල්හාන් බහාර් මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ (පුද්) සමාගම 011 2 727277
වෛද්‍ය මිල්හාන් බහාර් ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය මිල්හාන් බහාර් සුලයිමාන් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය මිල්හාන් බහාර් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය පුෂ්පා බාලසූරිය මහත්මිය සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය බි.බණ්ඩාරනායක සෙත් සෙවන රෝහල 037 2 224773
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න සුවන සෞඛ්‍ය රෝහල (පුද්) සමාගම 032 2 220500
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 032 2 253299
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 032 2 251013
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න ක්‍රිශාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 032 2 250899
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය එස්.එම් දයාරත්න ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය ආර්.පි දයාසේන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය ආර්.පි දයාසේන නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ආර්.පි දයාසේන ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය ප්‍රේමලාල් ද මෙල් සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය ප්‍රේමලාල් ද මෙල් ආරෝග්‍යා රෝහල 033 2 224592
වෛද්‍ය ප්‍රේමලාල් ද මෙල් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය ප්‍රේමලාල් ද මෙල් ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය එස්.ඩි.සි ද සිල්වා ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය ආර්.එස් ද්‍රහමන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය ආර්.එස් ද්‍රහමන් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ආර්.එස් ද්‍රහමන් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය දමින්ද දුමින්ගොආරච්චි ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය දමින්ද දුමින්ගොආරච්චි රෝයල් රෝහල - අනුරාධපුර 071 101 4070
වෛද්‍ය දමින්ද දුමින්ගොආරච්චි වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය සපුමල් ඒකනායක සීමේඩ් රෝහල - ත්‍රිකුණාමලේ 026 4 595444
වෛද්‍ය අමල් ප්‍රනාන්දු ක්ලිනිපත් සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනය 011 2 297668
වෛද්‍ය අමල් ප්‍රනාන්දු සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය අමල් ප්‍රනාන්දු හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය අමල් ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය රන්ජන් ප්‍රනාන්දු සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය ඒ.ජේ.එන් ප්‍රනාන්දු නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය එස්.ඩි ඉන්දික නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එස්.ඩි ඉන්දික ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය එන් ඉන්ද්‍රනාත් සුරනි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 021 2 228222
වෛද්‍ය එන් ඉන්ද්‍රනාත් රුබින්ස් රෝහල 021 2 261500
වෛද්‍ය ධම්මා ඩි ජයසේකර පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 038 2 233316
වෛද්‍ය ධම්මා ඩි ජයසේකර ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය ධම්මා ඩි ජයසේකර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ධම්මා ඩි ජයසේකර වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 077 106 4125
වෛද්‍ය අසෝක ජයසේන නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එම්.ජයසිංහ සීමේඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය වරුණ ජයසිංහ නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය වරුණ ජයසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය වරුණ ජයසිංහ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය වරුණ ජයසිංහ දිගාසිරි රෝහල 032 2 266999
වෛද්‍ය මල්කාන්ති ජයසිංහ මහත්මිය වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය මල්කාන්ති ජයසිංහ මහත්මිය සමේ චර්ම රෝග පිලිබඳ වෛද්‍ය සායනය -තලවතුගොඩ 072 720 3720
වෛද්‍ය මල්කාන්ති ජයසිංහ මහත්මිය මෙට්‍රෝ මේදී කෙයාර් 011 4 885858
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසුරිය මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසුරිය මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසුරිය මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසුරිය මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසුරිය මහත්මිය හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසුරිය මහත්මිය ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා ජයසුරිය මහත්මිය පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය දේවානන්ද් ජා ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රවින්ද්‍ර කිරිහේන ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රවින්ද්‍ර කිරිහේන පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය රවින්ද්‍ර කිරිහේන ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය රවින්ද්‍ර කිරිහේන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය එම්.ටි.ඩි ලක්ශාන් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එම්.ටි.ඩි ලක්ශාන් කේ.එම්.ජි.සුවසෙවන රෝහල 037 2 291557
වෛද්‍ය නිශාන්ති සෙවුස් සෞඛ්‍ය සත්කාර (පුද්) සමාගම 057 2 221227
වෛද්‍ය කේ.සි.ආර්.පැලපොල්වත්ත ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය ශාන්ත පෙරේරා නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ශාන්ත පෙරේරා ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ශාන්ත පෙරේරා ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය ශාන්ත පෙරේරා හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ඩබ්.රත්නායක නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ඩබ්.රත්නායක ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය ඩබ්.රත්නායක සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 011 2 490290
වෛද්‍ය එම්.එස්.රූබසිංහ මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය මිහිරි රූබසිංහ මහත්මිය බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය රවින්ද්‍ර රුබේරු ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය රවින්ද්‍ර රුබේරු ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ (පුද්) සමාගම 011 2 727277
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් යුනිහෙල්ත්
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් සුලයිමාන් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 011 7 737742
වෛද්‍ය කේ.සීවරත්නම් සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය කාන්ති සේනාරත්න හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය කාන්ති සේනාරත්න කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය නිමල් සෙනවිරත්න ක්ලිනිපාත් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 2 297668
වෛද්‍ය කේ.ජි.එන් සෙනවිරත්න සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය කේ.ජි.එන් සෙනවිරත්න රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය කේ.ජි.එන් සෙනවිරත්න වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය කේ.ජි.එන් සෙනවිරත්න පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 011 7 392260
වෛද්‍ය එම්.ෂෙරිෆ් හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ශිවරත්නම් නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 7 888888
වෛද්‍ය ශිවරත්නම් නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - දෙහිවල 011 7 737742
වෛද්‍ය ටි.ඩි සිරිවර්දන පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය ක්‍රිස්නම් සිවරත්නම් සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායන 011 4 700700
වෛද්‍ය ක්‍රිස්නම් සිවරත්නම් නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - දෙහිවල 011 2 172199
වෛද්‍ය බි.තිරුමාරන් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය බි.තිරුමාරන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
වෛද්‍ය බි.තිරුමාරන් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 021 2 228222
වෛද්‍ය බි.තිරුමාරන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය වසන්තිකා එස් තුඩුවගේ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය චමින්ද උග්ගල්දෙණිය ලංකා රෝහල 091 2 234424
වෛද්‍ය චමින්ද උග්ගල්දෙණිය සෙත් සෙවන රෝහල 037 2 224773
වෛද්‍ය චමින්ද උග්ගල්දෙණිය නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය සෙල්වි වෙට්ටිවෙලු වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
වෛද්‍ය සෙල්වි වෙට්ටිවෙලු මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය සෙල්වි වෙට්ටිවෙලු මෙඩිහෙල්ප් - මතුගම 034 2 243701
වෛද්‍ය සෙල්වි වෙට්ටිවෙලු මෙඩිහෙල්ප් - මතුගම 034 2 298300
වෛද්‍ය සෙල්වි වෙට්ටිවෙලු රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය සෙල්වි වෙට්ටිවෙලු නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය සෙල්වි වෙට්ටිවෙලු නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය සෆ්රුල්ලා වසීම් ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය යසත් වීරක්කොඩි බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය යසත් වීරක්කොඩි නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය මාලනී වික්‍රමනායක වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය මාලනී වික්‍රමනායක නව මෙඩිහෙල්ප් - හොරණ 034 2 261980
වෛද්‍ය එම්.වික්‍රමනායක මහත්මිය නව මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය අනුරාධ වික්‍රමසිංහ හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 091 4 640640
වෛද්‍ය චමිලා විජේසිංහ සෙවුස් සෞඛ්‍ය සත්කාර (පුද්) සමාගම 057 2 221227
වෛද්‍ය ඒ.ඩි.කේ.එස්.එන් යසවර්දන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය ඒ.ඩි.කේ.එස්.එන් යසවර්දන නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ඒ.ඩි.කේ.එස්.එන් යසවර්දන ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය ඒ.ඩි.කේ.එස්.එන් යසවර්දන ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය ඒ.ඩි.කේ.එස්.එන් යසවර්දන ළමා අක්ෂි - රාජගිරිය 011 2 888835

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය