උපදේශක මනෝ විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය චාමලී අහංගම නවලෝක රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය එන්.ඊ.ඩි සමරණායක මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එන්.ඊ.ඩි සමරණායක මහත්මිය සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායන 011 4 700700
වෛද්‍ය එන්.ඊ.ඩි සමරණායක මහත්මිය නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය එන්.ඊ.ඩි සමරණායක මහත්මිය වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 011 7 392260
වෛද්‍ය එන්.ඊ.ඩි සමරණායක මහත්මිය ජෝශප් ෆ්රාසර් මෙමරියල් රෝහල 011 2 588466
වෛද්‍ය එන්.ඊ.ඩි සමරණායක මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය එන්.ඊ.ඩි සමරණායක මහත්මිය සැන්ට දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය එම්.එස් පැතුම් පිරිස් නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 5 577111
වෛද්‍ය නිවේන්ද්‍ර උදුමන් විද්‍යා ආයතනය (පුද්) සමාගම 071 555 0000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය