උපදේශනයName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ජයනන්ද හොරදුගොඩ ඕසිස් රෝහල 011 5 506000
වෛද්‍ය ජේ.ඒ.ආර්.සි ජයසිංහ මහත්මිය ඕසිස් රෝහල 011 5 506000
ප්‍රභාත් කස්තුරිආරච්චි මහතා සෙත් සෙවන රෝහල 037 2 224773
වෛද්‍ය බි.ජි කිරින්ගොඩ මහත්මිය නව මෙඩිහෙල්ප් - හොරණ 034 2 261980
දුෂි ස්ටැනිස්ලොස්ට් මහත්මිය සිංගප්පුරු කිලින්ක් 011 2 199911
වෛද්‍ය ඉන්ද්‍රානි තිලකරත්න මහත්මිය මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 077 221 7383
වෛද්‍ය ඉන්ද්‍රානි තිලකරත්න මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ඉන්ද්‍රානි තිලකරත්න මහත්මිය සාත්තු නිවාසය පන්නිපිටිය 011 2 840065
වෛද්‍ය බද්‍රා උඩවත්ත නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය