එන්නත්කරණවේදීName Hospital Contact No
වෛද්‍ය කාන්ති නානායක්කාර මෙනවිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය කාන්ති නානායක්කාර මෙනවිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය කාන්ති නානායක්කාර මෙනවිය සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මිය නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 0112 304444
වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මිය නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - කොට්ටාව 0112 304444
වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මිය ආසිරි මහා රෝහල - නෝරිස් කැනොල් මාවත 011 4 665500
වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මිය නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය