එන්නත්කරණවේදී සහ විද්‍යාත්මක වෛරස් අධ්‍යනවේදීName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මිය පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මිය වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 011 7 392260
වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මිය ආසිරි මහා රෝහල - නෝරිස් කැනොල් මාවත 011 4 665500
වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මිය ආසිරි මහා රෝහල - කිරිමණ්ඩල මාවත 011 4 524400
වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මිය නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය නාලක ගුණවංස නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය නාලක ගුණවංස ලංකා රෝහල 011 5 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය