ඖෂධීය පෝෂක වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය එම්.ඒ අහමඩ් රුශ්ධි ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එම්.ඒ අහමඩ් රුශ්ධි සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 308877
වෛද්‍ය එම්.ඒ අහමඩ් රුශ්ධි වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය තිමති වික්‍රමසේකර බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය