කතා කිරීම සහ භාෂා චිකිත්සකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ගිහානි ගුණතිලක මෙනවිය සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය සොනාලි සී ජයතිලක මෙනවිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මාලක ජයතිලක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය මාලක ජයතිලක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මාලක ජයතිලක සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය කල්‍යාණි මඩවල මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය කල්‍යාණි මඩවල මහත්මිය ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය රංගිකා පෙරේරා මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය සොහර්නි තෙන්නකෝන් මෙනවිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ලක්ෂිකා උඩුගම මෙනවිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය නිමීර සී. වීරරත්න මහතා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය නිමීර සී. වීරරත්න මහතා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රසංගි වීරසේකර මෙනවිය සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය රසංගි වීරසේකර මෙනවිය මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 0772 217383
වෛද්‍ය රසංගි වීරසේකර මෙනවිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ව්යෝනේ වීරසිංහ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ශලිනි වික්‍රමසුරිය මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ශලිනි වික්‍රමසුරිය මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
කතා කිරීම සහ භාෂා චිකිත්සක වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය