ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ක්‍රම සහ ක්‍රීඩා මනෝ විද්‍යාවName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සුමුදු විපුලගුණ රාජසිංහ සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
වෛද්‍ය සුමුදු විපුලගුණ රාජසිංහ වින්සෙත රෝහල 0112 683983,0112 697261

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය