ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ක්‍රමName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සීවලී ජයවික්‍රම ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සීවලී ජයවික්‍රම නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සීවලී ජයවික්‍රම ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය සීවලී ජයවික්‍රම ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය දම්මික සේනානායක පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 695855
වෛද්‍ය දම්මික සේනානායක මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 0772 217383
වෛද්‍ය දම්මික සේනානායක වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය දම්මික සේනානායක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සී.තුරයිරාජා ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය සී.තුරයිරාජා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සී.තුරයිරාජා සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය උපේන්ද්‍ර විජේසිරි ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය උපේන්ද්‍ර විජේසිරි සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය