ක්‍රීඩා සහ ව්‍යායාම ඖෂධName Hospital Contact No
වෛද්‍ය පරමාසමි සුරෙශ්මොහාන් ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය තුෂාන්ත විජේසිංහ ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය එම්.එස් ෆාරිස් අහමඩ් ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය ඒ.ජී.එම් ඉර්සාධ් ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය