ක්‍රීඩා සහ ව්‍යායාම වෛද්‍ය ක්‍රමName Hospital Contact No
වෛද්‍ය එන්.ඒ.එන්.පී සංකල්පන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එන්.ඒ.එන්.පී සංකල්පන මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 0772 217383

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය