ගර්භනී විශේෂඥ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සංජීව ආරියසිංහ නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය සංජීව ආරියසිංහ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය සංජීව ආරියසිංහ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සංජීව ආරියසිංහ ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880200
වෛද්‍ය සංජීව ආරියසිංහ සී.ඩී.ඊ.එම්.රෝහල - නෝරිස් කැනල් මාවත 011 2 699398
වෛද්‍ය සංජීව ආරියසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය සංජීව ආරියසිංහ හේමාස් රෝහල- තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය රන්ජිත් පීරිස් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය උපාලි වේරගම ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය උපාලි වේරගම නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය උපාලි වේරගම ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය ටෙරන්ස් රොහාන් චින්නියහ් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය