චර්ම රෝග විශේෂඥයාName Hospital Contact No
වෛද්‍ය පුන්‍යා අබේගුණවර්ධන මහත්මිය සමේ චර්ම රෝග පිලිබඳ වෛද්‍ය සායනය - තලවතුගොඩ 072 720 3720
වෛද්‍ය ශානිකා අබේකීර්ති මහත්මිය   වෛද්‍ය සේවා ආයතනය (පුද්) සමාගම 038 2233316
වෛද්‍ය ශානිකා අබේකීර්ති මහත්මිය   සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය ශානිකා අබේකීර්ති මහත්මිය   ආරෝග්‍යා රෝහල 033 2 224592
වෛද්‍ය ශානිකා අබේකීර්ති මහත්මිය   හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ශානිකා අබේකීර්ති මහත්මිය   කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 036 2 222727
වෛද්‍ය වී.ජී අබේවික්‍රම කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය වී.ජී අබේවික්‍රම දිගාසිරි රෝහල 032 2 266999
වෛද්‍ය වී.ජී අබේවික්‍රම කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 037 2 291557
වෛද්‍ය උවයිස් අහමඩ් සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 032 2 251013
වෛද්‍ය ජනක අක්‍රාවිට ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය ජනක අක්‍රාවිට නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ජනක අක්‍රාවිට ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ජනක අක්‍රාවිට හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ජනක අක්‍රාවිට චැනල්වේ සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 2 892219
වෛද්‍ය ප්‍රභාත් අකුරුගොඩ ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය ඩි.එම් අමරතුංග සුවසිරි රෝහල 038 3 399422
වෛද්‍ය ඩි.එම් අමරතුංග අමා සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනය 011 2 922601
වෛද්‍ය ඩි.එම් අමරතුංග සුව අරණ මැද රෝහල (පුද්) සමාගම 011 5 753987
වෛද්‍ය ඩි.එම් අමරතුංග පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනය (පුද්) සමාගම 034 2 229944
වෛද්‍ය ඩි.එම් අමරතුංග හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ඩි.එම් අමරතුංග වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය නිරන්ජන් ආරියසිංහ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය දනන්ජා ආරියවංශ මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය දනන්ජා ආරියවංශ මහත්මිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා රෝහල 011 2 778610
වෛද්‍ය දනන්ජා ආරියවංශ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය දනන්ජා ආරියවංශ මහත්මිය සමේ චර්ම රෝග පිලිබඳ වෛද්‍ය සායනය - තලවතුගොඩ 072 720 3720
වෛද්‍ය ගෙහාන් අබේකුලරත්න ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ගෙහාන් අබේකුලරත්න රාජේශ්කාන්ත පුද්ගලික රෝහල 023 2 223383
වෛද්‍ය දමයන්ති බණ්ඩාර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය දමයන්ති බණ්ඩාර නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය දමයන්ති බණ්ඩාර නවලෝක රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය දමයන්ති බණ්ඩාර බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය දමයන්ති බණ්ඩාර බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය දමයන්ති බණ්ඩාර සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය දමයන්ති බණ්ඩාර හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය දමයන්ති බණ්ඩාර නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය මහින්ද ද සිල්වා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය මහින්ද ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය උපේන්ද්‍ර ද සිල්වා සම පිලිබඳ සායනය 011 2 588679
වෛද්‍ය මානෙල් දිසානායක මහත්මිය සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය ඩි.එම්.එස් දිසානායක මහත්මිය සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය සංදීප ඒකනායක කෝපරෙටිව් රෝහල 091 2 234424
වෛද්‍ය එස් ෆිලිශියා මහත්මිය සුහමි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 021 2 228222
වෛද්‍ය එස් ෆිලිශියා මහත්මිය සමුපකාර රෝහල් සමිතිය, මූලායි 021 3 001445
වෛද්‍ය එස් ෆිලිශියා මහත්මිය රුබින්ස් රෝහල 021 2 261500
වෛද්‍ය සංජීවානි ෆොන්සේකා සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය ජානුකා ගලහිටියාව මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ජානුකා ගලහිටියාව මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ජානුකා ගලහිටියාව මහත්මිය සැන්ට දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය ජානුකා ගලහිටියාව මහත්මිය සමේ චර්ම රෝග පිලිබඳ වෛද්‍ය සායනය - තලවතුගොඩ 072 7 203720
වෛද්‍ය ජානුකා ගලහිටියාව මහත්මිය ලෂ් කොස්මැටලොජි ස්කින් ක්ලිනික් - බත්තරමුල්ල 011 2 889922
වෛද්‍ය දීපාති ගලප්පත්ති මහත්මිය මෙට්‍රෝ මෙඩි කෙයාර් 011 4 885858
වෛද්‍ය සමන් ගුණසේකර නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සමන් ගුණසේකර හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය සමන් ගුණසේකර මෙඩිහෙල්ප් - මතුගම 034 2 243701
වෛද්‍ය සමන් ගුණසේකර මෙඩිහෙල්ප් - බේරුවල 034 2 298300
වෛද්‍ය සමන් ගුණසේකර නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය සමන් ගුණසේකර වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය සමන් ගුණසේකර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සමන් ගුණසේකර සාත්තු නිවාසය පන්නිපිටිය 011 2 840065
වෛද්‍ය සමන් ගුණසේකර සමේ චර්ම රෝග පිලිබඳ වෛද්‍ය සායනය - තලවතුගොඩ 072 7 203720
වෛද්‍ය සමන් ගුණසේකර කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 037 2 291557
වෛද්‍ය සමන් ගුණසේකර කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 037 2 291557
වෛද්‍ය චලුක්‍යා ගුණසේකර මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය චලුක්‍යා ගුණසේකර මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය චලුක්‍යා ගුණසේකර මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය මහින්ද ගුණවර්දන පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය මහින්ද ගුණවර්දන නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය එම්.එච්.එෆ් හස්මියා ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එම්.එච්.එෆ් හස්මියා ආරෝග්‍යා රෝහල 033 2 224592
වෛද්‍ය එම්.එච්.එෆ් හස්මියා හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය එම්.එච් ෆාතිමා හස්මියා හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 2 727277
වෛද්‍ය එම්.එච් ෆාතිමා හස්මියා බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය එම්.එච් ෆාතිමා හස්මියා සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය එම්.එච් ෆාතිමා හස්මියා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය එම්.එච් ෆාතිමා හස්මියා නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය එම්.එච් ෆාතිමා හස්මියා ජීවක පුද්ගලික රෝහල 011 2 859157
වෛද්‍ය එම්.එච් ෆාතිමා හස්මියා සම පිලිබඳ සායනය 011 2 588679
වෛද්‍ය ඩී.එම් හේවගේ නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය ඩී.එම් හේවගේ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය ඩී.එම් හේවගේ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සංජීව හුලංගමුව හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ඉන්දිරා කහවිට මහත්මිය හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය ඉන්දිරා කහවිට මහත්මිය කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය 011 3 180841
වෛද්‍ය ඉන්දිරා කහවිට මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ඉන්දිරා කහවිට මහත්මිය වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 011 7 392260
වෛද්‍ය අශෝක කමලදාස ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය අශෝක කමලදාස නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය අශෝක කමලදාස ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය අශෝක කමලදාස සමේ චර්ම රෝග පිලිබඳ වෛද්‍ය සායනය - තලවතුගොඩ 072 7 203720
වෛද්‍ය පුෂ්පා කරුණාසේකර මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය පුෂ්පා කරුණාසේකර මහත්මිය පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය පුෂ්පා කරුණාසේකර මහත්මිය සීමේඩ් සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනය (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය පුෂ්පා කරුණාසේකර මහත්මිය හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය පුෂ්පා කරුණාසේකර මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය පුෂ්පා කරුණාසේකර මහත්මිය වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය පුෂ්පා කරුණාසේකර මහත්මිය සාත්තු නිවාසය පන්නිපිටිය 011 2 840065
වෛද්‍ය පුෂ්පා කරුණාසේකර මහත්මිය නව ඩෙලමන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය පුෂ්පා කරුණාසේකර මහත්මිය කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය පී. කීතිස්වර්දනන් යුනිහෙල්ත් 011 2 081969
වෛද්‍ය පී. කීතිස්වර්දනන් ශාන්ත ජෝජ්ස් රෝහල 011 2 465777
වෛද්‍ය නාලිකා ලියනගේ සෙවුස් සෞඛ්‍ය සත්කාර (පුද්) සමාගම 057 2 221227
වෛද්‍ය නාලිකා ලියනගේ මධ්‍යම රෝහල - බදුල්ල 055 2 222164
වෛද්‍ය නයනි මදරසිංහ මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය නයනි මදරසිංහ මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය නයනි මදරසිංහ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය උපුල් පි මෑගම ක්ලිනිපාත් සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනය 031 2 248524
වෛද්‍ය ඩබ්.සුනිල් මෙන්ඩිස් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය ඩබ්.සුනිල් මෙන්ඩිස් සේත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය ඩබ්.සුනිල් මෙන්ඩිස් සේත්මා රෝහල 033 2 224592
වෛද්‍ය ඩබ්.සුනිල් මෙන්ඩිස් හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ඩබ්.එම් මුණසිංහ සෙත් සෙවන රෝහල 037 2 224773
වෛද්‍ය ඩබ්.එම් මුණසිංහ සුවසිරි පියස උපදේශන සේවාව 037 2 056545
වෛද්‍ය දීපානි මුනිදාස වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 077 106 4125
වෛද්‍ය සමන්ති පරණවිතාන මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සමන්ති පරණවිතාන මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සමන්ති පරණවිතාන මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය කේ.පි නිශාන්ත පතිරණ ලෂ් කොස්මැටලොජි ස්කින් ක්ලිනික් - නාරාහේන්පිට 011 2 889922
වෛද්‍ය කේ.පි නිශාන්ත පතිරණ කොස්මැටලොජි ස්කින් ක්ලිනික් - බත්තරමුල්ල 011 2 889922
වෛද්‍ය කේ.පි නිශාන්ත පතිරණ කඩුවෙල පුද්ගලික රෝහල 011 2 489899
වෛද්‍ය කේ.පි නිශාන්ත පතිරණ සම පිලිබඳ සායනය 011 2 588679
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 032 2 251013
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය සෞඛ්‍ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය මහජන සෞඛ්ය ආරක්ෂණ සමාගම 011 2 727277
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 032 2 250899
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 011 7 392260
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය සුලයිමාන් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය සුලයිමාන් රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය සමේ චර්ම රෝග පිලිබඳ වෛද්‍ය සායනය - තලවතුගොඩ 072 7 203720
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය ලෂ් කොස්මැටලොජි ස්කින් ක්ලිනික් - බත්තරමුල්ල 011 2 889922
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය සම පිලිබඳ සායනය 011 2 588679
වෛද්‍ය නයනා පෙරේරා මහත්මිය පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 038 2233316
වෛද්‍ය චින්තා පෙරේරා මහත්මිය නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - දෙහිවල 011 7 737742
වෛද්‍ය චින්තා පෙරේරා මහත්මිය නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 011 7 737742
වෛද්‍ය චින්තා පෙරේරා මහත්මිය නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 011 7 577277
වෛද්‍ය ශාමලා පෙරේරා මහත්මිය ශාන්ත ඈන්ස් හෙද නිවාසය 032 2 253299
වෛද්‍ය ශාමලා පෙරේරා මහත්මිය හේමාස් දකුණ රෝහල 091 4 640640
වෛද්‍ය ප්‍රේමිනි රජේන්දිරන් වැල්ලවත්ත වෛද්‍ය සායනය 011 2 593959
වෛද්‍ය ප්‍රේමිනි රජේන්දිරන් සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 032 2 251013
වෛද්‍ය ප්‍රේමිනි රජේන්දිරන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය ප්‍රේමිනි රජේන්දිරන් නව ඩෙලමන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය ප්‍රේමිනි රජේන්දිරන් ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය ප්‍රේමිනි රජේන්දිරන් සුවන සෞඛ්‍ය රෝහල (පුද්) සමාගම 032 2220500
වෛද්‍ය ප්‍රේමිනි රජේන්දිරන් සම පිලිබඳ සායනය 011 2 588679
වෛද්‍ය රන්තිලකා රණවක මහත්මිය මෙඩි හෙල්ප් - බේරුවල 034 2 298300
වෛද්‍ය රන්තිලකා රණවක මහත්මිය මෙඩි හෙල්ප් - බේරුවල 034 2 222888
වෛද්‍ය එස්.සමරවීර සමේ චර්ම රෝග පිලිබඳ වෛද්‍ය සායනය - තලවතුගොඩ 072 7 203720
වෛද්‍ය ශ්‍රියානි සමවීර මහත්මිය නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය ශ්‍රියානි සමවීර මහත්මිය නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය ශ්‍රියානි සමවීර මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය ශ්‍රියානි සමවීර මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ශ්‍රියානි සමවීර මහත්මිය ළමා අක්ෂි රාජගිරිය 011 2 888835
වෛද්‍ය ශ්‍රියානි සමවීර මහත්මිය සමේ චර්ම රෝග පිලිබඳ වෛද්‍ය සායනය - තලවතුගොඩ 072 720 3720
වෛද්‍ය ශ්‍රියානි සමවීර මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය කඳපිල්ලයි සත්ගුරුනතන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය කඳපිල්ලයි සත්ගුරුනතන් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය කඳපිල්ලයි සත්ගුරුනතන් ඕසිස් රෝහල 011 5 506000
වෛද්‍ය කඳපිල්ලයි සත්ගුරුනතන් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය කඳපිල්ලයි සත්ගුරුනතන් සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය කඳපිල්ලයි සත්ගුරුනතන් වැල්ලවත්ත වෛද්‍ය සායනය 011 2 593959
වෛද්‍ය කඳපිල්ලයි සත්ගුරුනතන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
වෛද්‍ය කඳපිල්ලයි සත්ගුරුනතන් යුනිහෙල්ත් 011 2 081969
වෛද්‍ය කඳපිල්ලයි සත්ගුරුනතන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය කඳපිල්ලයි සත්ගුරුනතන් සුලයිමාන් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය කඳපිල්ලයි සත්ගුරුනතන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය කඳපිල්ලයි සත්ගුරුනතන් නව ඩෙලමන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය කඳපිල්ලයි සත්ගුරුනතන් සම පිලිබඳ සායනය 011 2 588679
වෛද්‍ය එස්.සතියරේකා රුබින්ස් රෝහල 021 2 261500
වෛද්‍ය එස්.සතියරේකා සිමෙඩ් රෝහල - යාපනේ 021 2 219777
වෛද්‍ය එස්.සතියරේකා සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 021 2 228222
මහාචාර්ය ජයමිණි සෙනවිරත්න පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 2 840065
වෛද්‍ය එන්.ඩි සෙනවිරත්න මහත්මිය සම පිලිබඳ සායනය 011 2 588679
වෛද්‍ය ජි.එම්.පි සිරිමාන්න නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ජි.එම්.පි සිරිමාන්න වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය චාතුර්යා සිරිවර්දන සුව අරණ මධ්‍යම රෝහල (පුද්) සමාගම 011 3 883494
වෛද්‍ය සුකුමාරන් සිමෙඩ් රෝහල - ත්‍රිකුණාමලේ 026 4 595444
වෛද්‍ය බුත්සිරි සුමනසේකර රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 071 1 014070
වෛද්‍ය එන්.තමිල්වන්නන් නව පියෝනීර් රෝහල 065 2 223642
වෛද්‍ය එම්.කේ දුල්කි තිසේරා මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එම්.කේ දුල්කි තිසේරා මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එම්.කේ දුල්කි තිසේරා මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය එම්.කේ දුල්කි තිසේරා මහත්මිය නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය එම්.කේ දුල්කි තිසේරා මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය එම්.කේ දුල්කි තිසේරා මහත්මිය වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය එම්.කේ දුල්කි තිසේරා මහත්මිය ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය එම්.කේ දුල්කි තිසේරා මහත්මිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය චාන්දනී උඩගෙදර මහත්මිය ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය චාන්දනී උඩගෙදර මහත්මිය සි.සි.සි. නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය ඒ.උවයිස් සුලයිමාන් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය එස්.අහමඩ් උවයිස් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය එස්.අහමඩ් උවයිස් ශාන්ත ඈන්ස් රෝහල 032 2 253299
වෛද්‍ය එස්.අහමඩ් උවයිස් ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 032 2 250899
වෛද්‍ය එස්.අහමඩ් උවයිස් හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය එස්.අහමඩ් උවයිස් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය එස්.අහමඩ් උවයිස් ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය කපිල විතාරණ හේමාස් දකුණ රෝහල 091 4 640640
වෛද්‍ය විපුල වර්ණසුරිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය විපුල වර්ණසුරිය සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය විපුල වර්ණසුරිය ආරෝග්‍යා රෝහල 033 2 224592
වෛද්‍ය විපුල වර්ණසුරිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය විපුල වර්ණසුරිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය කේ.එච් වීරසේකර මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය කේ.එච් වීරසේකර මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය පූර්ණා වීරසිංහ මෙනවිය මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය පූර්ණා වීරසිංහ මෙනවිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය පූර්ණා වීරසිංහ මෙනවිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය පූර්ණා වීරසිංහ මෙනවිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය පූර්ණා වීරසිංහ මෙනවිය සමේ චර්ම රෝග පිලිබඳ වෛද්‍ය සායනය -තලවතුගොඩ 072 720 3720
වෛද්‍ය පූර්ණා වීරසිංහ මෙනවිය ජීවක පුද්ගලික රෝහල 011 2 859157
වෛද්‍ය පූර්ණා වීරසිංහ මෙනවිය නව මෙඩිහෙල්ප් - හොරණ 034 2 261980
වෛද්‍ය පූර්ණා වීරසිංහ මෙනවිය මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 034 2 261115
වෛද්‍ය නෙලුම් වික්‍රමසිංහ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය නෙලුම් වික්‍රමසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය චාන්දනී වික්‍රමරත්න මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය චාන්දනී වික්‍රමරත්න මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය චාන්දනී වික්‍රමරත්න මහත්මිය සීමේඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය චාන්දනී වික්‍රමරත්න මහත්මිය පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 038 2233316
වෛද්‍ය චාන්දනී වික්‍රමරත්න මහත්මිය වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය චාන්දනී වික්‍රමරත්න මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය චාන්දනී වික්‍රමරත්න මහත්මිය නව ඩෙලමන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය චාන්දනී වික්‍රමරත්න මහත්මිය මෙට්‍රෝ මෙඩි කෙයාර් 011 2 558800
වෛද්‍ය චන්දන ජේ විජේකෝන් සි.සි.සි නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය බිනරි එස් විජේනායක මහත්මිය හේමාස් දකුණ රෝහල 091 4 640640
වෛද්‍ය. ටී.ටී.කස්තුරිරත්න නො : 20 විද්‍යාකර මාවත, මහරගම 011-2850802

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය