චිකිත්සක වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ලලිත් අබේවර්ධන සුව අරණ මහ රෝහල (පුද්) සමාගම 0663 007300
වෛද්‍ය කපිල අබේරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල (පුද්) සමාගම 0115 410000
වෛද්‍ය කපිල අබේරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අරෝෂ අබේවික්‍රම හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය චුලනි අධිකාරි මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය චුලනි අධිකාරි මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - මතුගම 0342 261115
වෛද්‍ය චුලනි අධිකාරි මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බේරුවල 0342 261115
වෛද්‍ය සී.ඒ අධිකාරි නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය එම්.අහිලින් නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය එස් අලහකෝන් කේ.පි.එච් චැනල් සේවා 081 4 940859
වෛද්‍ය එස් අලහකෝන් සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය දීපා අමරසේකර මහත්මිය අමා හෙල්ත්කෙයාර් 011 2 922601
වෛද්‍ය දීපා අමරසේකර මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දීපා අමරසේකර මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය දීපා අමරසේකර මහත්මිය නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය චන්දන අමරසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය චන්දන අමරසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එස් ආනන්දරාජ් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එස් ආනන්දරාජ් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය එස් ආනන්දරාජ් සුලයිමාන් රෝහල 0115 459459
වෛද්‍ය එස් ආනන්දරාජ් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එම්.ආර් අන්වර් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එම්.ආර් අන්වර් සුලයිමාන් රෝහල 0115 459459
වෛද්‍ය එම්.ආර් අන්වර් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය නිමල්කා ආරියරත්න මහත්මිය පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය කෙනෙත් අරුලනාතම් සිමෙඩ් රෝහල ත්‍රිකුණාමලේ 0114 308877
වෛද්‍ය කේ.අරුල්මොලි නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය ශිෆා අෂර් මහත්මිය සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය ශිෆා අෂර් මහත්මිය නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය ශිෆා අෂර් මහත්මිය සුවසිරි පියස උපදේශන සේවාව 0372 056545
වෛද්‍ය පියුෂ අතපත්තු ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය එන්.අතෞද මහත්මිය ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය එන්.අතෞද මහත්මිය ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය අචලා බාලසුරිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය අචලා බාලසුරිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත බාලසූරිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත බාලසූරිය ක්ලිනිපාත් වෛද්‍ය සේවා 031 2 248524
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත බාලසූරිය සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය ඩබ්.කේ බාලසූරිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අචලා බාලසුරිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය අචලා බාලසුරිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සේනක බණ්ඩාර බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය සිවාජිනි භිෂ්මන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සිවාජිනි භිෂ්මන් මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය චෙමින්ද්‍ර බියන්විල ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය චෙමින්ද්‍ර බියන්විල ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය චෙමින්ද්‍ර බියන්විල බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය සංජය බොයගොඩ ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය එම්.ඒ චන්ද්‍රසේකර නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය එම්.ඒ චන්ද්‍රසේකර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය මානෙල් කුරේ මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මානෙල් කුරේ මහත්මිය ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය මානෙල් කුරේ මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නිරෝෂනා දහනායක හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය ජගත් දල්පදාදු ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය ජගත් දල්පදාදු සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 0322 251013
වෛද්‍ය ජගත් දල්පදාදු ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0322 250899
වෛද්‍ය ජගත් දල්පදාදු ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය චමිල දල්පදාදු හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය චමිල දල්පදාදු ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය චමිල දල්පදාදු සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය අනුරාධ දිසානයාක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අනුරාධ දිසානයාක හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ඩී.ඒ.ආර්.කේ දයාරත්න ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය චින්තක ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය චින්තක ද සිල්වා සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
වෛද්‍ය චින්තක ද සිල්වා මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 0772 217383
වෛද්‍ය චින්තක ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය චින්තක ද සිල්වා වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 112 407600
වෛද්‍ය චින්තක ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය චින්තක ද සිල්වා සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය සරත් ගාමිණි ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සරත් ගාමිණි ද සිල්වා නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දර්ශන් ද සිල්වා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය දර්ශන් ද සිල්වා ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය දර්ශන් ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය දර්ශන් ද සිල්වා පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය දර්ශන් ද සිල්වා ඩිලන්යා චැනලින් මධ්යස්ථානය සහ රසායනාගාරය 034 2 257891
වෛද්‍ය ප්‍රදීප් කුමාරසිංහ ද සිල්වා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ප්‍රදීප් කුමාරසිංහ ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ප්‍රදීප් කුමාරසිංහ ද සිල්වා ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ප්‍රදීප් කුමාරසිංහ ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ප්‍රදීප් කුමාරසිංහ ද සිල්වා වින්සෙත රෝහල 0112 683983 0112 697261
වෛද්‍ය ශාමිලා ද සිල්වා මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය කෝසල ද සිල්වා ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0115 100000
වෛද්‍ය කෝසල ද සිල්වා පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය කෝසල ද සිල්වා පානදුර ක්ලිනික් 038 2 234057
වෛද්‍ය කෝසල ද සිල්වා නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය නිරෝද ද සිල්වා සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය තුෂාර ද සිල්වා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය තුෂාර ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය තුෂාර ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය තුෂාර ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය චින්තක ද සිල්වා පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය යසන්ති ද සිල්වා මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය යසන්ති ද සිල්වා (බාහිර) නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඒ.එන් ධර්මවන්ස ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ලලින්ද්‍ර ඩයස් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ලලින්ද්‍ර ඩයස් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ලලින්ද්‍ර ඩයස් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ලලින්ද්‍ර ඩයස් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ හෙල්ත් කෙයාර් පනාගොඩ 011 2 173333
වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 0112 304444
වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ ජීවක පුද්ගලික රෝහල 0112 859157
වෛද්‍ය අරෝෂ දිසානායක හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය පී. දිසානායක සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය ධනපාල දිසානායක කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය උපුල් දිසානායක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය උපුල් දිසානායක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය උපුල් දිසානායක වාද්දුව ක්ලිනික් 038 2 295595
වෛද්‍ය උපුල් දිසානායක පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය උපුල් දිසානායක පානදුර ක්ලිනික් 038 2 234057
වෛද්‍ය වසන්ත පී දිසානායක සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය කේ.ඩී.දුමින්ද ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය කේ.ඩී.දුමින්ද නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කේ.ඩී.දුමින්ද ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ලලිත් ඒකනායක ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය මහින්ද ඒකනායක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මහින්ද ඒකනායක නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය ජී.එලන්කුමාරබාහු නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජී.එලන්කුමාරබාහු සුලයිමාන් රෝහල 0115 459459
මහාචාර්ය රවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය රවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
මහාචාර්ය ශ්‍යාම් ප්‍රනාන්දු ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය ශ්‍යාම් ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය ශ්‍යාම් ප්‍රනාන්දු හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
මහාචාර්ය ගීතා ප්‍රනාන්දු ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
මහාචාර්ය ගීතා ප්‍රනාන්දු වින්දනා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0112 671079
වෛද්‍ය හර්ෂනී ප්‍රනාන්දු මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය හර්ෂනී ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රොෂේන් ප්‍රනාන්දු පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය ප්‍රියදර්ශනී ගලප්පත්ති ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ප්‍රියදර්ශනී ගලප්පත්ති සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ප්‍රියදර්ශනී ගලප්පත්ති සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0112 671079
වෛද්‍ය චමින්ද ගමගේ සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය චමින්ද ගමගේ ජීවක පුද්ගලික රෝහල 0112 859157
වෛද්‍ය බී.ගනේකබාහු නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය ලසන්තා ගනේවත්ත මහත්මිය නව පියෝනීර් රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ලසන්තා ගනේවත්ත මහත්මිය මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය ලසන්තා ගනේවත්ත මහත්මිය වින්සෙත රෝහල 0112 683983,0112 697261
වෛද්‍ය ලසන්තා ගනේවත්ත මහත්මිය පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය එස් ගීතස්වාරන් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය එස් ගීතස්වාරන් සිමෙඩ් රෝහල යාපනේ 0114 308877
වෛද්‍ය එස් ගීතස්වාරන් උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය ජනක ගුණරත්න ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ජනක ගුණරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය තුසිත් ගුණවර්ධන නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය දුමිත ගෝවින්දපාල ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය දුමිත ගෝවින්දපාල ගෝල්ඩන් කී රෝහල 0112 880288
වෛද්‍ය දුමිත ගෝවින්දපාල නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය දුමිත ගෝවින්දපාල වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය දුමිත ගෝවින්දපාල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දුමිත ගෝවින්දපාල සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය දුමිත ගෝවින්දපාල මෙට්‍රෝ මෙඩි කෙයාර් 0114 885858
වෛද්‍ය අරුණ ගුණපාල වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
මහාචාර්ය කොල්වින් ගුණරත්න ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 2369113
මහාචාර්ය උදය ගුණසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය උදය ගුණසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය උදය ගුණසේකර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
මහාචාර්ය උදය ගුණසේකර සෙත්මා රෝහල 0332 233501
මහාචාර්ය උදය ගුණසේකර වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
මහාචාර්ය උදය ගුණසේකර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
මහාචාර්ය උදය ගුණසේකර ශාන්ත ජෝර්ජ් රෝහල 0112 465777
වෛද්‍ය ප්‍රදීප් ගුණසේකර බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය ඩබ්.ඒ.එම් ගුණසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩබ්.ඒ.එම් ගුණසේකර නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය වරුණ ගුණතිලක නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය වරුණ ගුණතිලක වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය වරුණ ගුණතිලක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය වරුණ ගුණතිලක පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය කමල් ගුණතුංග හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය කමල් ගුණතුංග හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය කමල් ගුණතුංග පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය පාලිත ගුණවර්ධන සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය එන්. ගුණවර්ධන මහත්මිය සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ඩී.යු.ආර් ගුණවර්ධන නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ඒ.එල්.එම් හේරත් ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය ඒ.එල්.එම් හේරත් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය මහේෂ් හරිස්චන්ද්‍ර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය බී.වී හෂේනි කෝපරේටිව් රෝහල 0112 325806
වෛද්‍ය පූජිත හේමචන්ද්‍ මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බේරුවල 0342 261115
වෛද්‍ය පූජිත හේමචන්ද්‍ නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය එච්.එම්.එම් හේරත් හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.හෙට්ටිආරච්චි සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය ආර්.හෙට්ටිආරච්චි හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.හෙට්ටිආරච්චි නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ආර්.හෙට්ටිආරච්චි නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ආරියසේන හිට්ටරගේ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ආරියසේන හිට්ටරගේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ආරියසේන හිට්ටරගේ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ආරියසේන හිට්ටරගේ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
මහාචාර්ය උපාලි ඉලංගසේකර සි.සි.සි නුවර 0817 770700
මහාචාර්ය ජේ.ඉන්ද්‍රකුමාර් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය ජේ.ඉන්ද්‍රකුමාර් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
මහාචාර්ය ජේ.ඉන්ද්‍රකුමාර් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ශාන්ත ඉන්ද්‍රලාල් වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 0771 064125
වෛද්‍ය ශාන්ත ඉන්ද්‍රලාල් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය කේ.වී.සී ජනක ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා රෝහල 0112 778610
වෛද්‍ය කේ.වී.සී ජනක මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 0772 217383
වෛද්‍ය කේ.වී.සී ජනක නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය කේ.වී.සී ජනක වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 112 407600
වෛද්‍ය කේ.වී.සී ජනක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය කේ.වී.සී ජනක සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය කේ.වී.සී ජනක පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය කේ.වී.සී ජනක විශේෂිත චර්ම රෝග විශේෂඥ සායන තලවතුගොඩ 072 720 3720
වෛද්‍ය බී.එම්.ජයකොඩි සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය බී.එම්.ජයකොඩි නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය බී.එම්.ජයකොඩි ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය ජේ.එම්.එම්.ජයකොඩි සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
මහාචාර්ය තිලක් ජයලත් සි.සි.සි නුවර 0352 246125
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත ජයලත් අමල් වෛද්‍ය (පුද්) සමාගම 077 931 0300
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත ජයලත් කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 0362 22237
වෛද්‍ය රෝහිත ජයමහ ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය ශාලුක ෆ්‍රැන්සිස් ජයමාන්න බ්‍රවුන්ස් රෝහල 115 100000
වෛද්‍ය ශාලුක ෆ්‍රැන්සිස් ජයමාන්න හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ශාලුක ෆ්‍රැන්සිස් ජයමාන්න නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය චම්පා ජයමාන්න බණ්ඩාරනායක රෝහල 0332 282296
වෛද්‍ය ඩබ්.ආනන්ද ජයනාග සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ඩබ්.ආනන්ද ජයනාග හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය ඩබ්.ආනන්ද ජයනාග වින්ලංකා රෝහල -0112 811767
වෛද්‍ය ඩබ්.ආනන්ද ජයනාග කොට්ටාව හෙද නිවාස (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය ඩබ්.ආනන්ද ජයනාග වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 112 407600
වෛද්‍ය කේ.ටී.ඩී.පී.රුක්මන් ජයපාල ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නොර්මන් ජයරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නොර්මන් ජයරත්න ක්ලිනිපාත් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0112-295742
වෛද්‍ය නොර්මන් ජයරත්න නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය නොර්මන් ජයරත්න නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 0112 304444
මහාචාර්ය එස්.ඩී.ජයරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය එස්.ඩී.ජයරත්න සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
මහාචාර්ය එස්.ඩී.ජයරත්න වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
මහාචාර්ය එස්.ඩී.ජයරත්න නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය පුබුදු ජයසේකර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය හරින්ද්‍ර කේ. ජයසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය හරින්ද්‍ර කේ. ජයසේකර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ප්‍රියමාලි ජයසේකර මහත්මිය සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය ප්‍රියමාලි ජයසේකර මහත්මිය සෙත්මා රෝහල 0332 233501
මහාචාර්ය චන්ද්‍රිකා ජයසිංහ විශේෂිත සමුළු වෛද්‍ය උපදේශන මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය නිලාවල ජයසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය නිලාවල ජයසිංහ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය චම්පා ජයසුන්දර මහත්මිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා රෝහල 0112 778610
වෛද්‍ය චම්පා ජයසුන්දර මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සමතිකා ජයතිලක පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය සාගරිකා ජයතිලක සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය සාගරිකා ජයතිලක ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය ඩබ්. ජයතිස්ස පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ආර්.ජයවර්ධන වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය ප්‍රියංකර ජයවර්ධන ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එස්.පී ජයවර්ධන සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය වරංග ජයවික්‍රම නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එස්.ජීව්තරන් දිගාසිරි රෝහල 0322 266999
වෛද්‍ය සකුන්තලා කාදොටජන් සුවන සෞඛ්‍ය සත්කාර රෝහල (පුද්) සමාගම 0322 220500
වෛද්‍ය එස්. කල්පනා යුනිහෙල්ත් +91-22-23544625 / 27
වෛද්‍ය එස්. කල්පනා රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය චන්දන කනකරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය චන්දන කනකරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය චන්දන කනකරත්න සැම සෙවන චැනල් මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය චන්දන කනකරත්න වලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ටී.කාන්දීපන් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය පණ්ඩුක කරුණානායක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ඉන්දික කරුණාරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඉන්දික කරුණාරත්න ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ඉන්දික කරුණාරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඉන්දික කරුණාරත්න වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 112 407600
වෛද්‍ය ඉන්දික කරුණාරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ඉන්දික කරුණාරත්න සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය අප්සර කරුණාරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය කිත්සිරි කරුණාතිලක හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය කිත්සිරි කරුණාතිලක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ශ්‍රී කැලුම් ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය එම්.කෝට්ටගේ නාවින්න රෝහල 0114 367636
මහාචාර්ය එස්.ඒ.එම් කුලරත්න ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය කීර්ති කුලරත්න සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ජගත් කුලතිලක සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය ජගත් කුලතිලක නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය අරුණ කුලතුංග ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ටී.කුමානන් හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0212 219977
වෛද්‍ය නවීන් කුමාර් ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය කේ.ඒ කූමාර පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය කේ. අජිත් කුමාර සැමසුව සෙවන චැනල් මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය ටී.ඩී.සී ලසන්ත බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ටී.ඩී.සී ලසන්ත වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ටී.ඩී.සී ලසන්ත හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අජන්තා ලියනගේ මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය අජන්තා ලියනගේ මහත්මිය සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය අජන්තා ලියනගේ මහත්මිය මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 0772 217383
වෛද්‍ය අජන්තා ලියනගේ මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය අජන්තා ලියනගේ මහත්මිය වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය අජන්තා ලියනගේ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අජන්තා ලියනගේ මහත්මිය මෙට්‍රෝ මෙඩි කෙයාර් 0114 885858
වෛද්‍ය ජනත් ලියනගේ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය රොෂාන් ලියනගේ වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 0771 064125
වෛද්‍ය ඒ.මැදගම සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය කුෂාන් මැදගොඩ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය කුෂාන් මැදගොඩ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එස්.මහදේවන් හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0212 219977
වෛද්‍ය එස්.මහදේවන් රෝයල් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය එස්.මහදේවන් සමුපකාර රෝහල් සමිතිය, මූලායි (021) 300 1445
වෛද්‍ය ශිරෝමාලි මලලසේකර මහත්මිය වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 0771 064125
වෛද්‍ය එස්.මන්ගලේශ්වරන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය එස්.මන්ගලේශ්වරන් සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය එස්.මන්ගලේශ්වරන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එස්.ආර් මනිල්ගම නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එස්.ආර් මනිල්ගම ලංකා රෝහල
වෛද්‍ය සුරංග මනිල්ගම සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය තිලක් මාපා පතිරණ කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0372 291557, 0710 666767
වෛද්‍ය තිලක් මාපා පතිරණ කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය තිලක් මාපා පතිරණ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය තිලක් මාපා පතිරණ සුවන සෞඛ්‍ය සත්කාර රෝහල (පුද්) සමාගම 0322 220500
වෛද්‍ය චමිල් මාරසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය චමිල් මාරසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය චමිල් මාරසිංහ සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය චමිල් මාරසිංහ නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය චමිල් මාරසිංහ වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය චමිල් මාරසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය චමිල් මාරසිංහ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය මයුරෙසන් සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
වෛද්‍ය මයුරෙසන් පර්ල් රෝහල පුද්ගලික සමාගම - කොළඹ 15 0112 525000
වෛද්‍ය ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සුරේෂ් මෙන්ඩිස් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය චමිලා මෙත්තානන්ද මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය චමිලා මෙත්තානන්ද මහත්මිය රෝස්වුඩ් දන්ත හා වෛද්‍ය රෝහල 0114 960260
වෛද්‍ය චමිලා මෙත්තානන්ද මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය බරණ මිල්ලවිතාරණ ක්ලිනිපාත් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0112-295742
වෛද්‍ය බරණ මිල්ලවිතාරණ රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය චාර්මෙලින් මෝතා බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය චාර්මෙලින් මෝතා හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.අයි.මුජාහිත් මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය එම්.අයි.මුජාහිත් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එම්.අයි.මුජාහිත් නව මෙඩිහෙල්ප් - හොරණ 0342 261115
වෛද්‍ය එම්.අයි.මුජාහිත් නව මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 0342 261115
වෛද්‍ය අරුණ මුණසිංහ බටහිර ගේට් රෝහල 0332 26844
වෛද්‍ය අරුණ මුණසිංහ කිරිඳිවෙල පුද්ගලික රෝහල 0718127417
වෛද්‍ය අරුණ මුණසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය අරුණ මුණසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අරුණ මුණසිංහ කඩුවෙල පුද්ගලික රෝහල 011 2 489899
වෛද්‍ය මුතු මුරුගමුර්ති හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ජේ.නාලාජිනි රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය චතුරංගනී නානායක්කාර මහත්මිය හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය එරංග නාරන්ගොඩ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එරංග නාරන්ගොඩ සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය එරංග නාරන්ගොඩ මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය එරංග නාරන්ගොඩ මහරගම සාත්තු නිවාස සහ බාහිර රෝගී අංශය +94 11 5 232 222
වෛද්‍ය එරංග නාරන්ගොඩ ඉසිවර සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය 0115 626655
වෛද්‍ය එරංග නාරන්ගොඩ නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය එරංග නාරන්ගොඩ වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය සාන්ත නාරන්ගොඩ නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය සිවලිංගම් නවීන්කුමාර් ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය සිවලිංගම් නවීන්කුමාර් සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 0322 251013
වෛද්‍ය සිවලිංගම් නවීන්කුමාර් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය එන්.ජේ නෝනිස් පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය එන්.ජේ නෝනිස් පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය රන්ජිත් පරණගම ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය දීප්ති පරණවිතාරණ ක්ලිනිපාත් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0112-295742
වෛද්‍ය මනෝජි පතිරගේ මහත්මිය සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය වරුණ පතිරණ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය වරුණ පතිරණ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය වරුණ පතිරණ සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය වරුණ පතිරණ මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය වරුණ පතිරණ මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය වරුණ පතිරණ වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය වරුණ පතිරණ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය වරුණ පතිරණ නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 0112 304444
වෛද්‍ය තිලක් මාපා පතිරණ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය තිලක් මාපා පතිරණ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය මාපා පතිරණ ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය ආර් පතිරණ මහත්මිය නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - කොට්ටාව 0112 304444
වෛද්‍ය ති.පී පෙරනන්තරාජ් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය ති.පී පෙරනන්තරාජ් උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය සි.සෙල්වී පෙරේරා මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය චිත්‍රාංගනී පෙරේරා මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය කයත්‍රි පෙරියසාමි මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කයත්‍රි පෙරියසාමි මහත්මිය සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
මහාචාර්ය රන්ජන් ප්‍රේමරත්න බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
මහාචාර්ය රන්ජන් ප්‍රේමරත්න හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ගයානි ප්‍රේම්වන්ස මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ගයානි ප්‍රේම්වන්ස මහත්මිය ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය ගයානි ප්‍රේම්වන්ස මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය අනුජා ප්‍රේමවර්ධන බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය එස්.කේ.පුෂ්පරාජන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එස්.කේ.පුෂ්පරාජන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එස්.කේ.පුෂ්පරාජන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය එස්.කේ.පුෂ්පරාජන් කෝපරේටිව් රෝහල 0912 234424
වෛද්‍ය එස්.කේ.පුෂ්පරාජන් මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය එස්.කේ.පුෂ්පරාජන් යුනිහෙල්ත් +91-22-23544625 / 27
වෛද්‍ය එස්.කේ.පුෂ්පරාජන් පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය එස්.කේ.පුෂ්පරාජන් පානදුර ක්ලිනික් 038 2 234057
වෛද්‍ය එස්.කේ.පුෂ්පරාජන් ඒ.පී.එස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 446095
වෛද්‍ය එස්.කේ.පුෂ්පරාජන් සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය එස්.කේ.පුෂ්පරාජන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එම්.කේ රගුනාතන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එම්.කේ රගුනාතන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.කේ රගුනාතන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එම්.කේ රගුනාතන් සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය එම්.රාජමන්ත්‍රී ඉසිවර සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය 0115 626655
වෛද්‍ය එම්.රාජමන්ත්‍රී පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය අනෝජා රාජපක්ෂ නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය සේනක රාජපක්ෂ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය සේනක රාජපක්ෂ නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය සේනක රාජපක්ෂ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය තවරානි රාජසංකර් මහත්මිය මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය තවරානි රාජසංකර් මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ජේ.සී.පී රාජේන්ද්‍ර සුවන සෞඛ්‍ය සත්කාර රෝහල (පුද්) සමාගම 0322 220500
වෛද්‍ය ටී.රාජසන්කර් මෙනවිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ටී.රාජසන්කර් මෙනවිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ටී.රාජසන්කර් මෙනවිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ටී.රාජසන්කර් මෙනවිය වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
වෛද්‍ය ටී.රාජසන්කර් මෙනවිය සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය ටී.රාජසන්කර් මෙනවිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ටී.රාජසන්කර් මෙනවිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය යු.රළපනාව සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ආර්.රමේෂ් නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය නිලන්ත රණසිංහ මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය නිලන්ත රණසිංහ දිලන්‍යා චැනලින් මධ්‍යස්ථානය සහ රසායනාගාරය 034 2 257891
වෛද්‍ය නිලන්ත රණසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය නිලන්ත රණසිංහ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය නිලන්ත රණසිංහ විශේෂිත චර්ම රෝග විශේෂඥ සායන තලවතුගොඩ 072 720 3720
වෛද්‍ය නිලන්ත රණසිංහ නව මෙඩි හෙල්ප් - හොරණ 0342 261115
වෛද්‍ය නිලන්ත රණසිංහ මෙඩි හෙල්ප් රෝහල 0342 261115
වෛද්‍ය එස්. රණසිංහ මහනුවර පෞද්ගලික රෝහල 081 4 940859
වෛද්‍ය යමුනා කේ.රණවීර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය යමුනා කේ.රණවීර වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය යමුනා කේ.රණවීර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සීලා රත්නායක රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය ඉරන්ත රත්නායක සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය අසංක රත්නායක ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය අසංක රත්නායක සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය බන්දුසිරි රත්නායක බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය අසෝකා රත්නතිලක මහත්මිය නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය අසංක රත්නායක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය අසංක රත්නායක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ඒ.ඒ.ඒ රියාස් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඒ.ඒ.ඒ රියාස් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 112 407600
වෛද්‍ය ඒ.ඒ.ඒ රියාස් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය අහමඩ් රියාස් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සුජාතා කේ.රුවන්පතිරණ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය සුජාතා කේ.රුවන්පතිරණ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සුජාතා කේ.රුවන්පතිරණ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය සුජාතා කේ.රුවන්පතිරණ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එස්.එම්.එස්.බී සමරකෝන් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය එස්.එම්.එස්.බී සමරකෝන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එස්.එම්.එස්.බී සමරකෝන් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය සෙනෙත් සමරනායක වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය එච්.එච්.ආර් සමරසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එච්.එච්.ආර් සමරසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රන්දුල සමරසිංහ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය රන්දුල සමරසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සරත් සමරසිරි නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය චාමර සරත්චන්ද්‍ර රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය සිසිල සරත්චන්ද්‍ර බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
මහාචාර්ය ආර්.එල් සතරසිංහ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය හර්ෂ සතිස්චන්ද්‍ර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය හර්ෂ සතිස්චන්ද්‍ර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය හර්ෂ සතිස්චන්ද්‍ර ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
මහාචාර්ය කේ.එච් සෙල්ලහේවා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
මහාචාර්ය කේ.එච් සෙල්ලහේවා පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
මහාචාර්ය කේ.එච් සෙල්ලහේවා වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය කුමාරි සෙනරත්න කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 0362 22237
වෛද්‍ය කුමාරි සෙනරත්න වෙල්ත් මෙඩිකෙයාර් 0114 589721
වෛද්‍ය මනෝහාරි සෙනවිරත්න මෙනවිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය නිමල් සෙනවිරත්න රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය එම්.පී සෙනවිරත්න නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය මනෝහාරි පී සෙනවිරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය ආර්.ෂෙරිෆ් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.සී.ශිවන්තන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එම්.සී.ශිවන්තන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.සී.ශිවන්තන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එම්.සී.ශිවන්තන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය එම්.සී.ශිවන්තන් පර්ල් රෝහල් පුද්ගලික සමාගම - කොළඹ 15 0112 525000
වෛද්‍ය එම්.සී.ශිවන්තන් සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය එම්.සී.ශිවන්තන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.සී.ශිවන්තන් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.සී.ශිවන්තන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
මහාචාර්ය සිසිර සිරිබද්දන සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
මහාචාර්ය සිසිර සිරිබද්දන නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 0112 304444
වෛද්‍ය තිලක් සිරිසේන හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය පී.ඩී ප්‍රසාද් සිරිවර්ධන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය පී.ඩී ප්‍රසාද් සිරිවර්ධන නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය පී.ඩී ප්‍රසාද් සිරිවර්ධන ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය පී.ඩී ප්‍රසාද් සිරිවර්ධන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එෆ්.ජී.සිවඥනම් මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එෆ්.ජී.සිවඥනම් මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එෆ්.ජී.සිවඥනම් මහත්මිය වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය එෆ්.ජී.සිවඥනම් මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එස්.සිවකුමාරන් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය එස්.සිවකුමාරන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එස්.සිවකුමාරන් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය එස්.සිවකුමාරන් උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය එස්.සිවකුමාරන් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය එස්.සිවප්‍රාසගම් මෙනවිය වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය කේ.සිවරාමන් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය නානි සෝමසුන්දරම් මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය මහේෂ්වරී ශ්‍රීනිවාසන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය වි ශ්‍රීනිවාසන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එන් ශ්‍රීතරන් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ශ්‍යාමා සුබසිංහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා රෝහල 0112 778610
වෛද්‍ය ශ්‍යාමා සුබසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ශ්‍යාමා සුබසිංහ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය ශ්‍යාමා සුබසිංහ මහත්මිය මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 0772 217383
වෛද්‍ය එන්.සුගන්තන් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය එන්.සුගන්තන් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය හේමාල් සුගතපාල හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය හේමාල් සුගතපාල වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය හේමාල් සුගතපාල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය හේමාල් සුගතපාල පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය හේමාල් සුගතපාල නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - කොට්ටාව 0112 304444
වෛද්‍ය හේමාල් සුගතපාල චැනල්වේ සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 0112 892219
වෛද්‍ය වි.සුජනිතා මහත්මිය සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය වි.සුජනිතා මහත්මිය උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය කේ.ටී සුන්දාරෙසන් නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය ආර්.සුතර්සන් මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - මතුගම 0342 261115
වෛද්‍ය ආර්.සුතර්සන් මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බේරුවල 0342 261115
වෛද්‍ය ආර්.සුතර්සන් නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය ආර්.එම්.සී තෙන්නකොන්වෙල කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය වජිර තෙන්නකෝන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය බාලචන්ද්‍රන් තමෝතරන් සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය කේ.තිරුමාවලවන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කේ.තිරුමාවලවන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කේ.තිරුමාවලවන් සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය කේ.තිරුමාවලවන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය කේ.තිරුමාවලවන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය කේ.තිරුමාවලවන් බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය නිර්මලී තිසේරා වින්සෙත රෝහල 0112 683983/0112 697261
වෛද්‍ය නිර්මලී තිසේරා ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය වසන්ත තුරයිසින්ඝම් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 892219
වෛද්‍ය ඩබ්.ඒ.ජේ.එන් තිසේරා මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩබ්.ඒ.ජේ.එන් තිසේරා මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ඩබ්.ඒ.ජේ.එන් තිසේරා මහත්මිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය රොහානා උදන්ගාව පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය රොහානා උදන්ගාව වෙල්ත් මෙඩිකෙයාර් 0114 589721
වෛද්‍ය යාපා උදය කුමාර හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය යාපා උදය කුමාර හෙල්ත් කෙයාර් පනාගොඩ 011 2 173333
වෛද්‍ය යාපා උදය කුමාර චැනල්වේ සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 2 892219
වෛද්‍ය විමලසිරි උලුවත්තගේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය විමලසිරි උලුවත්තගේ හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය ටී.වීරසුධන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
වෛද්‍ය ටී.වීරසුධන් කෝපරේටිව් රෝහල 0912 234424
වෛද්‍ය ටී.වීරසුධන් මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය ටී.වීරසුධන් සැම සුව සෙවන චැනල් මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය ටී.වීරසුධන් ඒ.පී.එස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 446095
වෛද්‍ය ටී.වීරසුධන් වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය ටී.වීරසුධන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය කේ. විග්නේස්වරන් මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය කේ. විග්නේස්වරන් වෙල්ත් මෙඩිකෙයාර් 0718066006
වෛද්‍ය කේ. විග්නේස්වරන් නව මෙඩිහෙල්ප් - හොරණ 0342 261115
වෛද්‍ය කේ. විග්නේස්වරන් මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 0342 261115
වෛද්‍ය නදේසපිල්ලයි විවේකනන්දන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නදේසපිල්ලයි විවේකනන්දන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය නදේසපිල්ලයි විවේකනන්දන් සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
වෛද්‍ය නදේසපිල්ලයි විවේකනන්දන් යුනිහෙල්ත් -
වෛද්‍ය නදේසපිල්ලයි විවේකනන්දන් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය නදේසපිල්ලයි විවේකනන්දන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
මහාචාර්ය කමනි වනිගසූරිය ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
මහාචාර්ය චාන්දනී වනිගතුංග ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
මහාචාර්ය චාන්දනී වනිගතුංග සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 0112 688038
වෛද්‍ය එස්.පී.කේ වතුදුර පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය චන්දන වීරරත්න පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය චන්දන වීරරත්න කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය අනුර වීරසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අනුර වීරසිංහ සැම සුව සෙවන චැනල් මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය අනුර වීරසිංහ නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය අනුර වීරසිංහ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය අනුර වීරසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අනුර වීරසිංහ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය අනුර වීරසිංහ ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය විමල් වීරසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය විමල් වීරසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය විමල් වීරසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය රන්දිල් වෙල්ලකිටිය අමල් වෛද්‍ය (පුද්) සමාගම 077 931 0300
වෛද්‍ය රන්දිල් වෙල්ලකිටිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය රන්දිල් වෙල්ලකිටිය කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 0362 22237
වෛද්‍ය උපාලි වේරගම ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය උපාලි වේරගම නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය උපාලි වේරගම ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය උපාලි වේරගම ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය තුෂ් වික්‍රමනායක නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය දීප්ත වික්‍රමරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය හසිත් වික්‍රමසිංහ ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය සංජීව විජේකෝන් ගෝල්ඩන් කී රෝහල 0112 880288
වෛද්‍ය සංජීව විජේකෝන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සංජීව විජේකෝන් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය නිර්මලා විජේකෝන් මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ඉඳුනිල් විජේනායක වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය බන්දුල විජේසිරිවර්ධන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය අනුල විජේසුන්දර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
මහාචාර්ය අනුල විජේසුන්දර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එල්.එම් විජේසූරිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සමන් විජේතුංග බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය ඒ.එස්.එම් විජේවර්ධන වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එච්.විමලරත්න සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය එස්.යෝගසුන්දරම් රාජෙශ්කාන්ත පුද්ගලික රෝහල 0232 223383
වෛද්‍ය දුමින්ද අබේසිංහ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය දුමින්ද අබේසිංහ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය නරනි අරවින්තන් හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0212 219977
වෛද්‍ය ජේ.වි ආරියසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ජේ.වි ආරියසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජේ.වි ආරියසිංහ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ජේ.වි ආරියසිංහ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ඉනොෂි අතුකෝරළ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ඉනොෂි අතුකෝරළ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.බ්‍රබහරන් සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය එම්.බ්‍රබහරන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය එම්.බ්‍රබහරන් මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය එම්.බ්‍රබහරන් කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය එම්.බ්‍රබහරන් නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය එම්.බ්‍රබහරන් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය කලීල් කසීම් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය කලීල් කසීම් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කලීල් කසීම් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කලීල් කසීම් සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය කලීල් කසීම් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය කලීල් කසීම් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය චමිලා දාබරේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ආර්.එස්.අයි.එන් ද සිල්වා පානදුර ක්ලිනික් 038 2 234057
වෛද්‍ය මොනිකා ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මොනිකා ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය මොනිකා ද සිල්වා වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය මොනිකා ද සිල්වා වින්සෙත රෝහල 0112 683983,0112 697261
වෛද්‍ය කැලුම් ද සිල්වා මෙඩිහෙල්ප් රෝහල මතුගම 0342 261115
වෛද්‍ය කැලුම් ද සිල්වා නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0342 222888
වෛද්‍ය කැලුම් ද සිල්වා හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය දිසානායක සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය එස්.පී දිසානායක බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය නිහාල් කේ.ඒ ගුණතිලක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නිහාල් කේ.ඒ ගුණතිලක සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය නිහාල් කේ.ඒ ගුණතිලක හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය නිහාල් කේ.ඒ ගුණතිලක වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය නිහාල් කේ.ඒ ගුණතිලක පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය නිහාල් කේ.ඒ ගුණතිලක නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 0112 304444
වෛද්‍ය ඒ.එන්.එච් හේරත් මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඒ.එන්.එච් හේරත් මහත්මිය ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ඒ.එන්.එච් හේරත් මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඒ.එන්.එච් හේරත් මහත්මිය පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ජයත්‍රි ජාගොඩ වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය ජයත්‍රි ජාගොඩ වින්සෙත රෝහල 0112 683983/0112 697261
වෛද්‍ය ජයත්‍රි ජාගොඩ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ජයත්‍රි ජාගොඩ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය ජයත්‍රි ජාගොඩ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය සමන් ජයනෙත්ති නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සමන් ජයනෙත්ති වින්සෙත රෝහල 0112 683983/0112 697261
වෛද්‍ය සමන් ජයනෙත්ති හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ගුනේන්ද්රිකා කස්තුරිරත්න සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය ගුනේන්ද්රිකා කස්තුරිරත්න ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය එම්.ඒ ඉන්දික කුලසිංහ ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය එම්.ඒ ඉන්දික කුලසිංහ ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය රෝයි කුලතුංග නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සුජීවනී කුරුකුලසූරිය මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සුජීවනී කුරුකුලසූරිය මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය දුමින්ද මුනිදාස නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දුමින්ද මුනිදාස ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය දුමින්ද මුනිදාස හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය දුමින්ද මුනිදාස වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය දුමින්ද මුනිදාස හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය තිලක් මානෙල් නිස්සංක සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය තිලක් මානෙල් නිස්සංක සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය එල්.පනංගල ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය එල්.පනංගල හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එල්.පනංගල වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය එල්.පනංගල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එල්.පනංගල නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ලීලානි පනංගල මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ශාමා පිලපිටිය වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 0771 064125
වෛද්‍ය ටී.රාජානන්තිනි රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය ජීවනී රූබසිංහ මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ජීවනී රූබසිංහ මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජීවනී රූබසිංහ මහත්මිය සී.ඩී.එම් රෝහල - නෝරිස් කැනොල් මාවත 0112 699398
වෛද්‍ය උශාගෞරි සරවනමුත්තු වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය පී.සිවනන්තන් මහත්මිය වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය ඒ. ස්ටැනිස්ලස් සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ඩබ්.ජේ වසන්තා තිලක සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය දිල්රුක්ෂි තෙන්නකෝන් නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය දිල්රුක්ෂි තෙන්නකෝන් සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ප්‍රියානි වනිගසේකර කේ.පි.එච් චැනල් සේවා 081 4 940859
වෛද්‍ය ප්‍රියානි වනිගසේකර සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ලිලනි පී වීරසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ලිලනි පී වීරසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ලිලනි පී වීරසේකර සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ලිලනි පී වීරසේකර මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය ලිලනි පී වීරසේකර වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ලිලනි පී වීරසේකර පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ලිලනි පී වීරසේකර නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ලිලනි පී වීරසේකර මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 0342 261115
වෛද්‍ය ගීතා වික්‍රමසිංහ කෝපරේටිව් රෝහල 0912 234424
වෛද්‍ය ලලිත් එස් විජයරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ලලිත් එස් විජයරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ලලිත් එස් විජයරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ලලිත් එස් විජයරත්න වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය හරිඳු විජේසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය හරිඳු විජේසිංහ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය නාරනි අරවින්තන් උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය ජේ.වි.ආරියසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ජේ.වි.ආරියසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය