චිකිත්සක සහ ප්‍රතිශ්ක්තිකාරක විශේෂඥName Hospital Contact No
මහාචාර්ය අනුර වීරසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය අනුර වීරසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
මහාචාර්ය අනුර වීරසිංහ කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0372 291557,0710 666767

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය