ජන්‍ය මුත්‍ර පිලිබඳ වූ ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ඒ.එම්.එල් බෙලිගස්වත්ත සෙත් සෙවන රෝහල 037 4 944191
වෛද්‍ය සුසන්ත ද සිල්වා සෙත් සෙවන රෝහල 037 4 944191
වෛද්‍ය කාංචනා එදිරිසිංහ සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය මංජුල හේරත් සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය අරුණ නන්දසේන ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 032 2 253299
වෛද්‍ය අරුණ නන්දසේන සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 032 2 251013
වෛද්‍ය අරුණ නන්දසේන ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය අරුණ නන්දසේන සුවන සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 032 2 220500
වෛද්‍ය කලණ පල්ලියගුරුගේ සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 057 2 221227
වෛද්‍ය කලණ පල්ලියගුරුගේ මධ්‍යම රෝහල - බදුල්ල 055 2 222164
වෛද්‍ය කලණ පල්ලියගුරුගේ මෙට්‍රෝ මෙඩි කෙයාර් 011 4 885858
වෛද්‍ය එල්.එම්.පෙරේරා නවලෝක රෝහල 011 5 577111
මහාචාර්ය නෙවිල් ඩි පෙරේරා ලංකා රෝහල 011 5 430000
මහාචාර්ය නෙවිල් ඩි පෙරේරා වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 011 7 392260
මහාචාර්ය නෙවිල් ඩි පෙරේරා වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය නුවන් ඩි ප්‍රේමචන්ද්‍ර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය පි.ජි.ඩි.එස් සමරවීර ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය අනුර විජේවර්ධන නවලෝක රෝහල 011 5 577111

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය