ජාන පිලිබඳ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සී.ඩී දොම්පෙගමගේ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සත්‍යා හේරත් මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සත්‍යා හේරත් මහත්මිය පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය සත්‍යා හේරත් මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා ජයකොඩි ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා ජයකොඩි සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා ජයකොඩි සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා ජයකොඩි ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා ජයකොඩි ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා ජයකොඩි සුවන සෞඛ්‍ය සත්කාර රෝහල (පුද්) සමාගම 032 2 220500
වෛද්‍ය නිමාලි ජයසූරිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය අජිත් කරුවිට රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය එම්.කේ දර්ශනී මල්ලිකාආරච්චි සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය එම්.කේ දර්ශනී මල්ලිකාආරච්චි හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.කේ දර්ශනී මල්ලිකාආරච්චි හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.කේ දර්ශනී මල්ලිකාආරච්චි සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය එම්.කේ දර්ශනී මල්ලිකාආරච්චි පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය එම්.කේ දර්ශනී මල්ලිකාආරච්චි නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ජේ.මුණමලේ ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය ජී.පතිරණ මහත්මිය සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ගංගා සී.පතිරණ මහත්මිය නාවින්න රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය හිමාලි පී පතිරණ මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය හිමාලි පී පතිරණ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය හිමාලි පී පතිරණ මහත්මිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ජයාදරී රණතුංග මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ජයාදරී රණතුංග මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ගීතානි සමරවීර මහත්මිය නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය