දන්ත චිකිත්සක (දන්ත වෛද්‍ය )Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය ඒ.එම්.ඩබ්.සී අබේකෝන් මහත්මිය බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය තුෂාරි දේවනාරායන මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය තුෂාරි දේවනාරායන මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය තුෂාරි දේවනාරායන මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය තුෂාරි දේවනාරායන මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය චතුරංගි නිරෝෂනා ගුණතිස්ස ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ප්‍රියාකේ පලිපන හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ප්‍රියාකේ පලිපන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රේමරත්න නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය වර්ශිනි එස් රාජගනේෂ් මහත්මිය වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය ඩබ්.එම් සේනාධීර දන්ත විශේෂඥ මධ්යස්ථානය -
වෛද්‍ය සරත් සෙනරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සරත් සෙනරත්න සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය සරත් සෙනරත්න වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ඒ.ඩබ් ඉන්දක උබේසිරි ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ඒ.ඩබ් ඉන්දක උබේසිරි නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඒ.ඩබ් ඉන්දක උබේසිරි ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඒ.ඩබ් ඉන්දක උබේසිරි පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ඒ.ඩබ් ඉන්දක උබේසිරි සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ඒ.ඩබ් ඉන්දක උබේසිරි ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය ඒ.ඩබ් ඉන්දක උබේසිරි වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය සරෝජිනී වනිගරත්න මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය සරෝජිනී වනිගරත්න මහත්මිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය සරෝජිනී වනිගරත්න මහත්මිය ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය සරෝජිනී වනිගරත්න මහත්මිය සුවන සෞඛ්‍ය සේවා රෝහල (පුද්) සමාගම 032 2 220500
වෛද්‍ය ඩී.පී වෙත්තසිංහ මහත්මිය සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය උත්පලා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය වින්ද්‍යා විජයනායක මහත්මිය නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය ශීවනි විජේරත්න මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය