දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය නසාර් අබ්දුල්වාදුත් දෙහිවල ඩෙන්ටල් කෙයාර් 011 2 738525
වෛද්‍ය අතුල අබේසුන්දර හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය සරත් අමරදාස සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 032 2 251013
වෛද්‍ය මදංග චන්ද්‍රසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය ඩබ්.එම් හිලරි කුරේ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ඩබ්.එම් හිලරි කුරේ පවුල් දන්ත සේවා 011 2 588005
වෛද්‍ය ඩබ්.එම් හිලරි කුරේ දන්ත සේවා 011 2 588005
වෛද්‍ය අසංක ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය දිලීප් ද සිල්වා සැන්ට දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය ජයන්ති ද සිල්වා වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය ජේ සිසිර ඇලවත්ත   පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය ෆැරිස් සුවන හෙල්ත් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 091 2 256133
වෛද්‍ය බොබී ප්‍රනාන්දු පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය බොබී ප්‍රනාන්දු රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය ඒ ෆෞසාන් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ඒ ෆෞසාන් පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය ඒ ෆෞසාන් ඩෙන්ටල් ඉන්ප්ලාන්ට් මධ්‍යස්ථානය (සෙනිත් දන්ත වෛද්‍ය) 011 4 902655
වෛද්‍ය රොෂාන් ගෝවින්නගේ නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය රොෂාන් ගෝවින්නගේ සැන්ට දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය මායා ගුණසේකර නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය බන්දු ගුණතිලක ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය ටි.ජේ.ජේ.එෆ්.ඩබ් ගුණවර්දන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය එච්.එම් යූ.පි හේරත් නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය අනුර හේරත් ශාන්ත ඈන්ස් සාත්තු නිවාසය 032 2 253299
වෛද්‍ය එස්.කේ ජයසිංහ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එන්.එස්.එස් ජයසුරිය හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය කාංචන කපුගම ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය කාංචන කපුගම සුවන හෙල්ත් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 091 2 256133
වෛද්‍ය එන් චන්දන කරගලආරච්චි පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය ෆහද් කරිඅපපර් දෙහිවල ඩෙන්ටල් කෙයාර් 011 2 738525
වෛද්‍ය කේ.අයි.එන් කරුණාරත්න සාත්තු නිවාසය පන්නිපිටිය 011 2 840065
වෛද්‍ය කේ.අයි.එන් කරුණාරත්න සාත්තු නිවාසය පන්නිපිටිය 011 2 840065
වෛද්‍ය චින්තන කුමාර නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය තුෂාර ලියනගේ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය සොහානා මොහොජුඩින් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය එස්.ඉසැ මෞලානා සුලයිමනස් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය එම්. ඉම්රාන් මුහුසීන් දන්ත ශල්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 847153
වෛද්‍ය ශෂිනි නවරත්න හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ශානක නිලන්ත නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය රජීව් පාගොඩ පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය චාන්දනී පීරිස් මහත්මිය පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය චාන්දනී පීරිස් මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය චාන්දනී පීරිස් මහත්මිය සැන්ට දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය සමන්ත පැතියාගොඩ සැන්ට දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 031 5 777777
වෛද්‍ය සුජාතා පියදිගම මහත්මිය පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය කෙර්තිකා රගුපති මහත්මිය නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය අමොදිනි රාජකරුණා ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එච්.එස්.ඩි සොයිසා රාජපක්ෂ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය සොනාලි රණතුංග හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය රවී රණවක දන්ත ශල්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 8 47153
වෛද්‍ය ආනන්ද රත්නායක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය අනුර රත්නසුරිය නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය යොහාන් තාරක රත්නායක නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය එස්.රුබාන් නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය දිල්හාන් රූපසිංහ නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය දිල්හාන් රූපසිංහ සැන්ට දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය කෞමදී සමරනායක වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය පි සත්‍යකුමාර්       උතුරු මැද රෝහල 021 2 222263
වෛද්‍ය පි සත්‍යකුමාර්       සුවන සෞඛ්‍ය රෝහල (පුද්) සමාගම 091 2 256133
වෛද්‍ය ඒ.සෙන්තිලන්කුමාරන් රුබින්ස් රෝහල 021 2 261500
වෛද්‍ය වී තුතිකරන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
වෛද්‍ය අසේල විජේසුන්දර රෝස්වුඩ් දන්ත සහ වෛද්‍ය රෝහල 011 4 960260
වෛද්‍ය සමින්ද ගුණවර්ධන හේමාස් රෝහල - වත්තල,තලවතුගොඩ 0117888888
වෛද්‍ය එෆ්.ඒ ෆවුසාන් සෙනිත් දන්ත මධ්‍යස්ථානය, දෙහිවල 0777801983
වෛද්‍ය නිර්මලා කරුණාසේන කොස්වත්ත දන්ත සායනය, බත්තරමුල්ල 0721955966

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය