දියවැඩියා රෝග විශේෂඥයින්


Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය සචිත් අභයරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය සචිත් අභයරත්න නවලෝක රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සචිත් අභයරත්න ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය සචිත් අභයරත්න සි.ඩි.ඊ.එම් රෝහල - නෝරිස් කැනල් මාවත 011 7 463600
වෛද්‍ය සචිත් අභයරත්න සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 011 2 490290
වෛද්‍ය උදිත බුලුගහපිටිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය උදිත බුලුගහපිටිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය උදිත බුලුගහපිටිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය උදිත බුලුගහපිටිය සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 011 2 490290
වෛද්‍ය සමන්ති කුරේ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සමන්ති කුරේ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය සමන්ති කුරේ නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය සමන්ති කුරේ නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය සමන්ති කුරේ හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය සමන්ති කුරේ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සමන්ති කුරේ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සමන්ති කුරේ හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය චමින්ද ගරුසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 575302
වෛද්‍ය චමින්ද ගරුසිංහ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය චමින්ද ගරුසිංහ ලංකා රෝහල 037 2 291557
වෛද්‍ය චමින්ද ගරුසිංහ සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 011 2 490290
වෛද්‍ය චමින්ද ගරුසිංහ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය චමින්ද ගරුසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය චමින්ද ගරුසිංහ සැන්ට දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය චමින්ද ගරුසිංහ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය මනිල්ක සුමනතිලක ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය මුදිතා වීරක්කොඩි මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය මුදිතා වීරක්කොඩි මහත්මිය ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය මුදිතා වීරක්කොඩි මහත්මිය සෙත් සෙවණ රෝහල 037 2 224773
වෛද්‍ය මුදිතා වීරක්කොඩි මහත්මිය නාවින්න රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය නිරංජලා මීගොඩ විදානෙගේ ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 032 2 250899
වෛද්‍ය නිරංජලා මීගොඩ විදානෙගේ රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 071 101 4070
වෛද්‍ය නිරංජලා මීගොඩ විදානෙගේ හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය නිරෝෂිනී යහම්පත් ලංකා රෝහල 011 5 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය