දියවැඩියා අධ්‍යාපනයName Hospital Contact No
නාලිකා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය නාලිකා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 887788

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය