දිලිර නාශක(ක්ෂුද්‍රජීවී) පිලිබඳ ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සංජය අබේගුණවර්ධන පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය සංජය අබේගුණවර්ධන නාවින්න රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය එම්.ඉසැ බදුර්දීන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය කේ.යු.ඒ.දලපටදු සෙත් සෙවන රෝහල 037 4 944191
වෛද්‍ය කේ.යු.ඒ.දලපටදු නාවින්න රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය කේ.යු.ඒ.දලපටදු සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය සංජීව් සමරනායක ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සංජීව් සමරනායක නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය සංජීව් සමරනායක රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 071 101 4070
වෛද්‍ය සංජීව් සමරනායක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සංජීව් සමරනායක පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
මහාචාර්ය ඩි.එන් සමරසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය රොහාන් සිරිවර්දන නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය රොහාන් සිරිවර්දන ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය රොහාන් සිරිවර්දන ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රොහාන් සිරිවර්දන හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය