දිදිලීර (ක්ෂුද්‍රජීවී) විශේඥ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය නිලේෂ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය නිලේෂ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 021 2 228222
වෛද්‍ය නිලේෂ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ උතුරු මැද රෝහල් 021 2 222263
වෛද්‍ය නිලේෂ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය හිමාලි හේරත් මහත්මිය ආයුර්වේද සුවසෙත වෙද මැදුර 071 7 401195
වෛද්‍ය පසන් හේවාවසම් හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 091 4 640640
වෛද්‍ය ජයනි මංචනායක නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ජයනි මංචනායක ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ජයනි මංචනායක බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය ජයනි මංචනායක නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය එන්.එම්.එම්.නවරත්න නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එන්.එම්.එම්.නවරත්න ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රන්ජිත් පීරිස් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය චමිල කුමාර රණවක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය චමිල කුමාර රණවක සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය හසිත විජේවන්ත ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය හසිත විජේවන්ත සෙවුස් සවුඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 057 2 221227
වෛද්‍ය සංජීව ආරියසිංහ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
මහාචාර්ය ඉෂාන් ද සොයිසා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
මහාචාර්ය කේමාල් අයි දීන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
මහාචාර්ය කේමාල් අයි දීන් ලංකා රෝහල 011 5 430000
මහාචාර්ය කේමාල් අයි දීන් සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
මහාචාර්ය කේමාල් අයි දීන් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය එම්.එම් ෆයිස් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එම්.එම් ෆයිස් පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය මායියා ගුණසේකර නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය හසංජය ගුනවර්දන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය හසංජය ගුනවර්දන නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය හසංජය ගුනවර්දන ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය හසංජය ගුනවර්දන බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය රනිල් ජයසේන ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රනිල් ජයසේන ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය උදය කළුබෝවිල සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය උදය කළුබෝවිල ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය උදය කළුබෝවිල සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය එන්.ඩබ්.ජේ.කේ නානායක්කාර ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය එන්.ඩබ්.ජේ.කේ නානායක්කාර ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එන්.ඩබ්.ජේ.කේ නානායක්කාර පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය එන්.ඩබ්.ජේ.කේ නානායක්කාර සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය එන්.ඩබ්.ජේ.කේ නානායක්කාර වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය එන්.ඩබ්.ජේ.කේ නානායක්කාර වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය එන්.ඩබ්.ජේ.කේ නානායක්කාර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය කරු නානායක්කාර ශාන්ත ජෝර්ජ් රෝහල 011 2 465777
වෛද්‍ය කරු නානායක්කාර නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය ඩි අනුජා සෝමරත්න නවලෝක රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය ප්‍රභාත් කෝපරේටිව් රෝහල 065 2 240488
වෛද්‍ය ප්‍රභාත් හබීබා 065 2 248628
වෛද්‍ය ප්‍රභාත් ගෝඩ්විල් රෝහල 065 3 065655

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය