දිලීර (ක්ෂුද්‍රජීවී) විශේඥ සහ අක්මාපේනය විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ජේ.වි සංජීව ආරියසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය සුජීව කුමාරසේන හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 091 4 640640
වෛද්‍ය ජයනි මංචනායක මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ජයනි මංචනායක මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ජයනි මංචනායක මහත්මිය සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය ජයනි මංචනායක මහත්මිය සුවසිරි පියස උපදේශන සේවාව 037 2 056545
වෛද්‍ය මදුනිල් නිරිඇල්ල ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය මදුනිල් නිරිඇල්ල බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය මදුනිල් නිරිඇල්ල හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය මදුනිල් නිරිඇල්ල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය එම්.ඒ නිරිඇල්ල නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය හසිත විජේවන්ත මධ්‍යම රෝහල - බදුල්ල 055 2 222164

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය