දුර ප්‍රතිකාරName Hospital Contact No
තෙවන විනාඩි උපදේශනය සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874 874
පළමුවන පැය උපදේශනය සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
දෙවන පැය උපදේශනය සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය