දෙපත් පරික්ෂාවName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සි බදුල්ල මධ්‍යම රෝහල - බදුල්ල 011 4 378264

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය