ධමනි පිලිබඳ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ආර්.කසීම් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ආර්.කසීම් සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 0112 490290
වෛද්‍ය දුශාන් ප්‍රනාන්දු වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය තනෝජ් ප්‍රනාන්දු ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය තනෝජ් ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය තනෝජ් ප්‍රනාන්දු බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය තනෝජ් ප්‍රනාන්දු හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය තනෝජ් ප්‍රනාන්දු හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය තනෝජ් ප්‍රනාන්දු පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය සී. ප්‍රනාන්දු ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය සී. ප්‍රනාන්දු සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය නාලක ගුණවංස නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නාලක ගුණවංස ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නාලක ගුණවංස හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය අමන්තන මාරසිංහ රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය දමින්ද රාජමන්ත්‍රී ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය දමින්ද රාජමන්ත්‍රී නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දමින්ද රාජමන්ත්‍රී ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය