ධමනි සහ ඉන්ද්‍රිය බද්ධ කිරීමේ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ජොයෙල් අරුද්චෙල්වම් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජොයෙල් අරුද්චෙල්වම් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ජොයෙල් අරුද්චෙල්වම් රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය ජොයෙල් අරුද්චෙල්වම් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය රෙස්නි කසීම් සී.ඩී.ඊ.එම් රෝහල - නෝරිස් කැනොල් මාවත 0112 699398
වෛද්‍ය තනෝජ් ප්‍රනාන්දු ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය තනෝජ් ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය තනෝජ් ප්‍රනාන්දු නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය රුවන් ෆොන්සේකා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය රුවන් ෆොන්සේකා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රන්ජුක උබයසිරි නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රන්ජුක උබයසිරි ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රන්ජුක උබයසිරි වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය චරිත වීරසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය මන්දික විජේරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය මන්දික විජේරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
මහාචාර්ය මන්දික විජේරත්න සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය