නව ළඳරු රෝග විශේෂඥName Hospital Contact No
කනගරත්නම් සිවකුමාර් නවලෝක රෝහල 011 2304444
සංජීව තෙන්නකෝන් රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය සමන්ත ද සිල්වා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සමන්ත ද සිල්වා ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය බුද්ධිම ජයසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රන්මාලි රොද්‍රිගෝ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය රන්මාලි රොද්‍රිගෝ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය රජීව් සතනන්දරාජා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රජීව් සතනන්දරාජා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රජීව් සතනන්දරාජා වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය රජීව් සතනන්දරාජා රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය රජීව් සතනන්දරාජා සුලයිමාන් රෝහල 0115 459459
වෛද්‍ය රජීව් සතනන්දරාජා නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය කනගරත්නම් සිවකුමාර් නව ලංකා මාතෘ රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 594906
වෛද්‍ය ශ්‍යාමා බස්නායක හේමාස් රෝහල 011 7 888888
වෛද්‍ය චමිලා ඉරෝශිනි ආරෝග්‍යා රෝහල 033 2 224592
වෛද්‍ය චමිලා අරෝශිනි සෙත්මා රෝහල 033 5 626626

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය