පපු වෛද්‍යවරයා (ලය)Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය චන්දන අමරසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය ජනක චමින්ද බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය ජනක චමින්ද රජෙස්කන්ත (පුද්) රෝහල 011 5 300400
වෛද්‍ය ජනක චමින්ද හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ජනක චමින්ද නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය නෙරංජන් දිසානායක සෙන්ට්‍රල් රෝහල - බදුල්ල 055 2 222164
වෛද්‍ය නෙරංජන් දිසානායක කෝපරෙටිව් රෝහල 091 2 234424
වෛද්‍ය තුෂාර ගලබොඩ ඔසිස් රෝහල 011 5 506000
වෛද්‍ය තුෂාර ගලබොඩ සීමෙඩ් රෝහල සෞඛ්‍ය සේවායතනය (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය තුෂාර ගලබොඩ මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය තුෂාර ගලබොඩ නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය තුෂාර ගලබොඩ වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය තුෂාර ගලබොඩ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය සමන් කපිලවංශ සෙවුස් සෞඛ්‍ය සත්කාර (පුද්) සමාගම 011 5 300400
වෛද්‍ය රවිනි ද සිල්වා කරුණාතිලක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය රවිනි ද සිල්වා කරුණාතිලක ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රවිනි ද සිල්වා කරුණාතිලක නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය එල්.පි කටුගහ මහත්මිය සි.සි.සි.- නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය දුෂාන්ත මැදගෙදර ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය එම්.එන්.එන්  මසයිමා මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය එස් මුහුන්තන් හේමාස් රෝහල - වෙස්ටන් 091 4 640640
වෛද්‍ය එස් මුහුන්තන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය එස් මුහුන්තන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය මනිල් පීරිස් සෙත්සෙවන රෝහල 037 2 224773
වෛද්‍ය ගීතාල් පෙරේරා සිහසෙත පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය 032 2 251013
වෛද්‍ය ගීතාල් පෙරේරා හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ගීතාල් පෙරේරා වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය ගීතාල් පෙරේරා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ගීතාල් පෙරේරා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය ගීතාල් පෙරේරා ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය එශාන්ත පෙරේරා සීමේඩ් සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනය (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය එශාන්ත පෙරේරා බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය එශාන්ත පෙරේරා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය දමිත් රොද්‍රිගෝ ක්ලිනිපාත් වෛද්‍ය සේවා ආයතනය 011 2 297668
වෛද්‍ය දමිත් රොද්‍රිගෝ වෙස්ටන් ගේට් රෝහල 033 2 268444
වෛද්‍ය දමිත් රොද්‍රිගෝ බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය අෆ්ලාහ් සදිකීන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය ආශා සමරනායක මහත්මිය සැන්ට දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය ආශා සමරනායක මහත්මිය කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 036 2 222727
වෛද්‍ය මොහොමඩ් සිබ්ලි වෙල්ත් මෙඩිකෙයාර් 011 4 589721
වෛද්‍ය අනෝමා සිරිබද්දන සි.සි.සි.- නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය චාන්දිමනි උඳුගොඩගේ මහත්මිය සීමේඩ් සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනය (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය චාන්දිමනි උඳුගොඩගේ මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය ප්‍රසන්න විජේරත්න කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 037 2 291557
වෛද්‍ය රාජා ඩි විජේතුංග ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 035 2 246125

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය