පපු විශේෂඥ (ලය)


Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය ජේ.එච්.එල් කුරේ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ජේ.එච්.එල් කුරේ වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 011 7 392260
වෛද්‍ය ජේ.එච්.එල් කුරේ හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය අමිත ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය අමිත ප්‍රනාන්දු ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය තුෂාර ගලබඩ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය තුෂාර ගලබඩ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය කීර්ති ගුණසේකර නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය බන්දු ගුණසේන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය බන්දු ගුණසේන ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය බන්දු ගුණසේන හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය බන්දු ගුණසේන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය බන්දු ගුණසේන පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 328880
වෛද්‍ය නන්දික හරිචන්ද්‍ර   වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 077 106 4125
වෛද්‍ය සමන් කුලරත්න සෙත්මා රෝහල 033 5 626626
වෛද්‍ය සමන් කුලරත්න ආරෝග්‍යා රෝහල 033 2 224592
වෛද්‍ය ගීතාල් පෙරේරා දිගාසිරි රෝහල 032 2 266999
වෛද්‍ය එශාන්ත් පෙරේරා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය එශාන්ත් පෙරේරා නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එශාන්ත් පෙරේරා ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය යමුනා රාජපක්ෂ මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය චන්න ඩි රණසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය චන්න ඩි රණසිංහ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය අමිල රත්නපාල   ක්ලිනිපාත් වෛද්‍ය සේවා ආයතනය 011 2297668
වෛද්‍ය එස්. රිශිකෙසාවන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 582585
වෛද්‍ය  එස්. රිශිකෙසාවන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය  එස්. රිශිකෙසාවන් වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය චාන්දිමනි උඳුගොඩගේ මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය පි.එන්.බි විජේකෝන් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය දුමින්ද යසරත්න රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 071 101 4070

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය