ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල් වෛද්‍යවරුන්


Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය සමන්ත ආනන්ද හෙල්ති කෙයාර් 011 5 714714
වෛද්‍ය නිරෝෂනි ද සිල්වා හෙල්ති කෙයාර් 011 5 714714
වෛද්‍ය නිරෝෂනි ද සිල්වා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය චන්දන ගලප්පත්ති නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය රිස්වි හසන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය එච්.බි.ජයසිංහ සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය එස්.ජයසිංහ මහත්මිය සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය ජේ.එම්.චන්දිම ජීවන්දර සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය දිනේෂා මොල්ලිගොඩ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය දිනේෂා මොල්ලිගොඩ මහත්මිය සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය එච්.රත්නායක නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය ලලන්ත සේනාරත්න නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - දෙහිවල 011 7 737742
වෛද්‍ය ලලන්ත සේනාරත්න නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 011 7 737742
වෛද්‍ය සිවනාතන් මහත්මිය පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය ටි.එම්.ඩි තෙන්නකෝන් ආලෝකා රෝහල 045 2 223200
වෛද්‍ය ටෂ් වික්‍රමනායක ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ටෂ් වික්‍රමනායක හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය