ප්‍රජනක/පවුල් උපදෙස් හෝ ලිංගික ප්‍රචණ්ඩත්වයName Hospital Contact No
වෛද්‍ය බද්‍රා උඩවත්ත මෙනවිය පවුල් සැලසුම් සංගමය 0112 584157

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය