ප්‍රතිසමතාව සහ පුරුෂ ජනක ශක්තියName Hospital Contact No
වෛද්‍ය එච්.එච්.එල්.කේ ප්‍රනාන්දු පාර්ක් රෝහල 011 2 590200

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය