ශ්‍රී ලංකා ප්‍රසව විශේෂඥශ්‍රී ලංකාවේ නාරිවේදී විශේෂඥයින් සිටින රෝහල්වල නම් සහ දුරකථන අංක සොයාගන්න
Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය දර්ශන අබේගුණවර්ධන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සිරිමෙවන් අබේසේකර ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය ඒ.ජි.ඒ.ඩබ් ජයසිංහ හෙල්ත්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 077 221 7383
වෛද්‍ය එස්.එෆ්.එල් අක්බාර් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය එස්.එෆ්.එල් අක්බාර් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එස්.එෆ්.එල් අක්බාර් ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය එස්.එෆ්.එල් අක්බාර් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එස්.එෆ්.එල් අක්බාර් යුනිහෙල්ත්
වෛද්‍ය එස්.එෆ්.එල් අක්බාර් නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය එස්.එෆ්.එල් අක්බාර් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය එස්.එෆ්.එල් අක්බාර් ජෝසප් ෆ්රේසර් අනුස්මරණ රෝහල 011 2 588466
වෛද්‍ය එස්.එෆ්.එල් අක්බාර් හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය එස්.එෆ්.එල් අක්බාර් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය සනත් පි අක්මීමන රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය සනත් පි අක්මීමන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සනත් පි අක්මීමන නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය සනත් පි අක්මීමන මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 034 2 261115
වෛද්‍ය රන්ජිත් අල්මේදා නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය රන්ජිත් අල්මේදා නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය රන්ජිත් අල්මේදා වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය සි අල්විශේවා නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සරත් අමරසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය සරත් අමරසේකර නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සරත් අමරසේකර සුව අරණ මධ්‍යම රෝහල (පුද්) සමාගම
වෛද්‍ය අසේල අමරසිරි නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය අසේල අමරසිරි බටහිර ගේට් රෝහල 033 2 268444
වෛද්‍ය එස් අසෝගන් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එස් අසෝගන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 582585
වෛද්‍ය එස් අසෝගන් මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය එස් අසෝගන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය එස් අසෝගන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය එස් අසෝගන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය එස් අසෝගන් මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 034 2 261115
වෛද්‍ය හර්ෂ අතපත්තු වෙලත් මෙඩි කෙයාර්
වෛද්‍ය අරුණ බණ්ඩාර ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 032 2 253299
වෛද්‍ය අරුණ බණ්ඩාර සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 032 2 251013
වෛද්‍ය අරුණ බණ්ඩාර ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය අරුණ බණ්ඩාර - පරීක්ෂක සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 032 2 251013
වෛද්‍ය අරුණ බණ්ඩාර - පරීක්ෂක ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය කේ.කේ.ජේ බුද්ධිනතා බදුල්ල මහ රෝහල 055 2 222164
වෛද්‍ය ආර් කොලෝන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 855474
වෛද්‍ය සිසිර කොස්තා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය පේෂල දන්ගල්ල සෙත් සෙවන රෝහල 037 4 944191
වෛද්‍ය පේෂල දන්ගල්ල නාවින්න රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය දර්ශන ද සිල්වා සෙත් සෙවන රෝහල 037 4 944191
වෛද්‍ය ගයාන් ද සිල්වා කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 037 2 291557
වෛද්‍ය පි.එච් ප්‍රදීප් ද සිල්වා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය පද්මානුනි ඒ දෙනේගම නවලෝක රෝහල 011 2 855474
වෛද්‍ය පද්මානුනි ඒ දෙනේගම මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය පද්මානුනි ඒ දෙනේගම නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය පද්මානුනි ඒ දෙනේගම ප්‍රාර්ථනා සාපල්‍යතා (IVF) මධ්‍යස්ථානය 0112888858
වෛද්‍ය පද්මානුනි ඒ දෙනේගම සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය ටිරාන් ඩයස් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ටිරාන් ඩයස් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය මංගල දිසානායක මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය මංගල දිසානායක පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 038 2 233316
වෛද්‍ය තිලක් දිසානායක නවලෝක රෝහල 011 2 855474
වෛද්‍ය තිලක් දිසානායක ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය තිලක් දිසානායක නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය තිලක් දිසානායක වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය තිලක් දිසානායක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය තිලක් දිසානායක සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය තිලක් දිසානායක පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය කුමාර දිසානායක රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 071 101 4070
මහචාර්ය හේමන්ත දොඩම්පහල නවලෝක රෝහල 011 2 855474
මහචාර්ය හේමන්ත දොඩම්පහල ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ආනන්ද ඒකනායක මෙඩිහෙල්ප් - බේරුවල 034 2 298300
වෛද්‍ය ජි.යු ආනන්ද ඒකනායක මෙඩිහෙල්ප් - මතුගම 034 2 243701
වෛද්‍ය ජි.යු ආනන්ද ඒකනායක නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රනාන්දු ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රනාන්දු නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රනාන්දු මෙට්‍රෝ මෙඩි කෙයාර් 011 4 885858
වෛද්‍ය සුනිල් ප්‍රනාන්දු නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය සුනිල් ප්‍රනාන්දු නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - දෙහිවල 011 7 737742
වෛද්‍ය එමෙරික් එම් ප්‍රනාන්දු සෙත් සෙවන රෝහල 037 4 944191
වෛද්‍ය රුක්ෂාන් සි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය රුක්ෂාන් සි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රුක්ෂාන් සි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රුක්ෂාන් සි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය රුක්ෂාන් සි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ (පරීක්ෂක) ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය උපුල් ගමගේ ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 032 2 250899
වෛද්‍ය එම්.ඩි.පි ගුණරත්න නවලෝක රෝහල 011 2 564782
වෛද්‍ය එම්.ඩි.පි ගුණරත්න පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය පි මංජුල ගුණරත්න වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය ඩි.එන් ගුණවර්ධන රාජෙස්කාන්ත පුද්ගලික රෝහල 023 2 223383
වෛද්‍ය කපිල හන්වැල්ලගේ මධ්‍යම රෝහල - බදුල්ල 055 2 222164
වෛද්‍ය ආර් හත්තොටුව නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය රසික හේරත් හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ජගත් හේරත් රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 071 101 4070
වෛද්‍ය නන්දන ප්‍රියංකර හෙට්ටිගම රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 071 101 4070
වෛද්‍ය සුරංග හෙට්ටිපතිරණ නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය සුරංග හෙට්ටිපතිරණ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය සුරංග හෙට්ටිපතිරණ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය හිමාලි ඉහලගම නවලෝක රෝහල 011 2 564782
වෛද්‍ය හිමාලි ඉහලගම පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය ඩබ් ජයලත් ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය තිලක් ජයරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය තිලක් ජයරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 588466
වෛද්‍ය කේ ජයශ්‍රී කෝපරෙටිව් රෝහල 091 2 234424
වෛද්‍ය ඩි.එස්.ජේ ජයසිංහ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය ඒ.එම්.එස්.ජයසිරි කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 036 2 22237
වෛද්‍ය චන්දන ජයසුන්දර වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය චන්දන ජයසුන්දර පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය චන්දන ජයසුන්දර නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය චන්දන ජයසුන්දර ජීවක පුද්ගලික රෝහල 011 2 859157
වෛද්‍ය චන්දන ජයසුන්දර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය චන්දන ජයසුන්දර ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය චන්දන ජයසුන්දර පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය එම්.ඒ.එම් මධුර ජයවර්ධන නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 011 7 737742
වෛද්‍ය ඉන්දු අසංක ජයවර්ධන නවලෝක රෝහල 011 2 564782
වෛද්‍ය ඉන්දු අසංක ජයවර්ධන නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය ඉන්දු අසංක ජයවර්ධන ජෝසප් ෆ්රේසර් අනුස්මරණ රෝහල 011 2 588466
වෛද්‍ය උපාලි ජයවර්ධන සෙත් සෙවන රෝහල 037 4 944191
මහාචාර්ය ජයන්ත ජයවර්ධන නවලෝක රෝහල 011 2 564782
මහාචාර්ය ජයන්ත ජයවර්ධන සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
මහාචාර්ය ජයන්ත ජයවර්ධන නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය මධුර ජයවර්ධන සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය මධුර ජයවර්ධන නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය මධුර ජයවර්ධන ජෝසප් ෆ්රේසර් අනුස්මරණ රෝහල 011 2 588466
වෛද්‍ය මධුර ජයවර්ධන වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය මධුර ජයවර්ධන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය නිත්‍යා එස් ජයවික්‍රම ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එස් ජයකුමාර් සිමෙඩ් රෝහල - ත්‍රිකුණාමලේ 026 4 595444
වෛද්‍ය ටි කදොත්ගජන් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
මහාචාර්ය ඒ කළුආරච්චි ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
මහාචාර්ය ඒ කළුආරච්චි ලංකා රෝහල 011 5 430000
මහාචාර්ය ඒ කළුආරච්චි වින්දනා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 671079
වෛද්‍ය චමින්ද කන්දඋඩ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය චමින්ද කන්දඋඩ කේ.පි.එච් චැනල් සේවාව 081 4 940859
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් කාරියවසම් නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් කාරියවසම් ශාන්ත ජෝර්ජ් රෝහල 011 2 465777
වෛද්‍ය යු.ජි. කාරියවසම් අමල් මෙඩිකල් (පුද්) සමාගම 077 931 0300
වෛද්‍ය යු.ජි. කාරියවසම් කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 036 2 222727
වෛද්‍ය මාධව කරුණාරත්න නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය මාධව කරුණාරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය මාධව කරුණාරත්න පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය මාධව කරුණාරත්න (අමතර) නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය කනිෂ්ක කරුණාරත්න නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය නිශේන්ද්‍ර කරුණාරත්න නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය නිශේන්ද්‍ර කරුණාරත්න ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ජානකි කරුනාසිංහ මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ජානකි කරුනාසිංහ මහත්මිය සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය ජානකි කරුනාසිංහ මහත්මිය වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය ජානකි කරුනාසිංහ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ජානකි කරුනාසිංහ මහත්මිය පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග වාද්දුව ක්ලිනික් 038 2 288567
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග මෙඩිහෙල්ප් - බේරුවල 034 2 298300
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 038 2 233316
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - දෙහිවල 011 7 737742
වෛද්‍ය සුනිල් කුලතුංග නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 011 7 737742
වෛද්‍ය ජේ.එම් කුමාරසිරි සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය ජේ.එම් කුමාරසිරි නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල් නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල් ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල් මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල් මහරගම සාත්තු නිවාසය සහ බාහිර රෝගී අංශය 011 2 804040
වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල් හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල් වින්සෙත රෝහල 075 538 3154
වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල් පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල් ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය කේ ලින්ගනාතන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය කේ ලින්ගනාතන් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය පි.ඩි ලියනගම ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය පි.ඩි ලියනගම සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය පි.ඩි ලියනගම ආරෝග්‍යා රෝහල 033 2 224592
වෛද්‍ය ෆාරුක් මහමුඩ් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය ෆාරුක් මහමුඩ් නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය ෆාරුක් මහමුඩ් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය උපාලි මාරසිංහ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය උපාලි මාරසිංහ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ශෙමෝන් මාර්ලීන් මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ඩි මරුතිනි මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය ඩි මරුතිනි මහත්මිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය චමින්ද මාතොට ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය චමින්ද මාතොට ප්‍රාර්ථනා සාපල්‍යතා (IVF) මධ්‍යස්ථානය 0112888858
වෛද්‍ය චමින්ද මාතොට ජෝසප් ෆ්රේසර් අනුස්මරණ රෝහල 011 2 588466
වෛද්‍ය කමනි මායාදුන්න මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය කමනි මායාදුන්න මහත්මිය සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය එච්.ආර් මොහොමඩ් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය හිමානි මොල්ලිගොඩ මහත්මිය ජෝසප් ෆ්රේසර් අනුස්මරණ රෝහල 011 2 588466
වෛද්‍ය හිමානි මොල්ලිගොඩ මහත්මිය වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය කේ මුහුන්තන් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 021 2 228222
වෛද්‍ය එම්.අයි.කේ නයීම් සෙත් සෙවන රෝහල 037 4 944191
වෛද්‍ය එම්.එල් නජිමුදීන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය එම්.එල් නජිමුදීන් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සමන් නානායක්කාර ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සමන් නානායක්කාර නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය සමන් නානායක්කාර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සමන් නානායක්කාර ශාන්ත ජෝර්ජ් රෝහල 0112465777
වෛද්‍ය ඒ.ආර්.ජේ.පි නියාස් මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය ඒ.ආර්.ජේ.පි නියාස් මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය ඒ.ආර්.ජේ.පි නියාස් මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ඒ.ආර්.ජේ.පි නියාස් මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය ඒ.ආර්.ජේ.පි නියාස් මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ඒ.ආර්.ජේ.පි නියාස් මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය සංජීව පදුමදාස හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් පල්ලෙමුල්ල ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් පල්ලෙමුල්ල හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් පල්ලෙමුල්ල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් පල්ලෙමුල්ල සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් පල්ලෙමුල්ල පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් පල්ලෙමුල්ල නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය පි.ආර්.එල්.සි පල්ලෙමුල්ල නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය රම්‍යා පතිරාජ මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය රම්‍යා පතිරාජ මහත්මිය නවලෝක රෝහල 031 5 577111
වෛද්‍ය රම්‍යා පතිරාජ මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රම්‍යා පතිරාජ මහත්මිය සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය රම්‍යා පතිරාජ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය රුවන් පතිරාජ කේ.එම්.ජි සුවසේවා රෝහල 037 2 291557
වෛද්‍ය රුවන් පතිරාජ වින්සෙත රෝහල 075 538 3154
වෛද්‍ය චන්දන පීරිස් වින්සෙත රෝහල 011 4 378264
වෛද්‍ය වයි.ඒ ගාමිණි පෙරේරා නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය වයි.ඒ ගාමිණි පෙරේරා ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය වයි.ඒ ගාමිණි පෙරේරා ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එම්.ඒ.කේ පෙරේරා ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය එම්.ඒ.කේ පෙරේරා වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය එම්.ඒ.කේ පෙරේරා වින්සෙත රෝහල 075 538 3154
වෛද්‍ය එම්.ඒ.කේ පෙරේරා මෙට්‍රෝ මෙඩි කෙයාර් 011 4 885858
වෛද්‍ය හේමන්ත පෙරේරා (ජි.වයි.එන් ) ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රොහාන්ත පෙරියප්පෙරුම සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය රොහාන්ත පෙරියප්පෙරුම ආරෝග්‍යා රෝහල 033 2 224592
වෛද්‍ය රොහාන්ත පෙරියප්පෙරුම නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය ආර් ප්‍රතාපන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය ආර් ප්‍රතාපන් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ආර් ප්‍රතාපන් සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය ආර් ප්‍රතාපන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය ආර් ප්‍රතාපන් නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය ආර් ප්‍රතාපන් සුලයිමාන් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය ආර් ප්‍රතාපන් වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය ආර් ප්‍රතාපන් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ආර් ප්‍රතාපන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය ආර් ප්‍රතාපන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
වෛද්‍ය ජගත් ප්‍රේමදාස රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 071 101 4070
වෛද්‍ය සමන්ති ප්‍රේමරත්න මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සමන්ති ප්‍රේමරත්න මහත්මිය සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 011 2 490290
වෛද්‍ය සමන්ති ප්‍රේමරත්න මහත්මිය ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 011 2 588466
වෛද්‍ය අජිත් රාජපක්ෂ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ආර්.එන්.ජි රාජපක්ෂ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය ආර්.එන්.ජි රාජපක්ෂ පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය ආර්.එන්.ජි රාජපක්ෂ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය ආර්.එන්.ජි රාජපක්ෂ හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය රමණි රාමනායක මහත්මිය නෝරිස් ක්ලිනික් 011 2 685920
වෛද්‍ය ජි.ඒ රණතුංග නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය ජි.ඒ රණතුංග ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ඒ.කේ ප්‍රභෝදනා රණවීර යුනිහෙල්ත්
වෛද්‍ය ඒ.කේ ප්‍රභෝදනා රණවීර ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 011 2 588466
වෛද්‍ය ඒ.කේ ප්‍රභෝදනා රණවීර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ඒ.කේ ප්‍රභෝදනා රණවීර පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය ප්‍රසාද් රන්නුළු බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය ප්‍රසාද් රන්නුළු මෙඩිහෙල්ප් - මතුගම 034 2 243701
වෛද්‍ය ප්‍රසාද් රන්නුළු මෙඩිහෙල්ප් - බේරුවල 034 2 298300
වෛද්‍ය ප්‍රසාද් රන්නුළු නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය ප්‍රසාද් රන්නුළු හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ප්‍රසාද් රන්නුළු නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය යු.ඩි.පි රත්නසිරි ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය යු.ඩි.පි රත්නසිරි පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය යු.ඩි.පි රත්නසිරි ශාන්ත ජෝර්ජ් රෝහල 0112465777
වෛද්‍ය යු.ඩි.පි රත්නසිරි කඩුවෙල පුද්ගලික රෝහල 011 2 489899
වෛද්‍ය ආර්.එම්.ඒ.කේ රත්නායක සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 077 789 9073
වෛද්‍ය ආර්.එම්.ඒ.කේ රත්නායක ක්‍රිශාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 032 2 250899
වෛද්‍ය ආර්.එම්.ඒ.කේ රත්නායක නාවින්න රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය ආර්.එම්.ඒ.කේ රත්නායක ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය ආර්.එම්.ඒ.කේ රත්නායක (පරීක්ෂක) ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය එස්.ආර් රත්නපාල ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය යු.ඩි.පි රත්නසිරි නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය යු.ඩි.පි රත්නසිරි ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය යු.ඩි.පි රත්නසිරි හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ආර්.එම්.ඒ.කේ රත්නායක ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 032 2 253299
වෛද්‍ය නලින්ද රොද්‍රිගෝ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සම්පත් රොද්‍රිගෝ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය සම්පත් රොද්‍රිගෝ හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය සම්පත් රොද්‍රිගෝ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය සම්පත් රොද්‍රිගෝ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය නිලාන් කාලිදාස රොද්‍රිගෝ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය නිලාන් කාලිදාස රොද්‍රිගෝ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය නිලාන් කාලිදාස රොද්‍රිගෝ ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 011 2 588466
වෛද්‍ය නිලාන් කාලිදාස රොද්‍රිගෝ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය නිලාන් කාලිදාස රොද්‍රිගෝ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය එස්.එන්.කේ රොද්‍රිගෝ නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය එස්.ඒ රුවන්පතිරණ සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය එස්.ඒ රුවන්පතිරණ හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය එස් සල්ගාදු ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය එස් සල්ගාදු නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය ශිරාණි සල්ගාදු මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය හිල්මි සාලිහ් දිගාසිරි රෝහල 032 2 266999
වෛද්‍ය අනුර සමරකෝන් සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 057 2 221227
වෛද්‍ය සරත් ආර් සමරතුංග ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සරත් ආර් සමරතුංග හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සරත් ආර් සමරතුංග පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය එස්.පි.එස්.එස් සේනාධීර වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 077 106 4125
මහාචාර්ය හේමන්ත සේනානායක ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 011 2 588466
වෛද්‍ය ලසන්ත සේනානායක දිගාසිරි රෝහල 032 2 266999
වෛද්‍ය ලසන්ත සේනානායක දිගාසිරි රෝහල 032 2 266999
වෛද්‍ය සුදත් සෙනරත් ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය සුදත් සෙනරත් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සුදත් සෙනරත් සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය සුදත් සෙනරත් පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය සුදත් සෙනරත් කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
මහාචාර්ය හර්ෂලාල් ආර් සෙනවිරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
මහාචාර්ය හර්ෂලාල් ආර් සෙනවිරත්න නවලෝක රෝහල 011 2 544444
මහාචාර්ය හර්ෂලාල් ආර් සෙනවිරත්න රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
මහාචාර්ය හර්ෂලාල් ආර් සෙනවිරත්න වින්දනා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 671079
වෛද්‍ය ආර් සකුන්තලා සෙනවිරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය ආර් සකුන්තලා සෙනවිරත්න ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ආර් සකුන්තලා සෙනවිරත්න ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 011 2 588466
වෛද්‍ය පි ගෞරි සෙන්තිලනතන් මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය පි ගෞරි සෙන්තිලනතන් මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය පි ගෞරි සෙන්තිලනතන් මහත්මිය වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2 593959
වෛද්‍ය පි ගෞරි සෙන්තිලනතන් මහත්මිය මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ (පුද්) සමාගම 011 2 727277
වෛද්‍ය පි ගෞරි සෙන්තිලනතන් මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 727277
වෛද්‍ය පි ගෞරි සෙන්තිලනතන් මහත්මිය සුලයිමාන් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය පි ගෞරි සෙන්තිලනතන් මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය දම්මික සිල්වා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය දම්මික සිල්වා සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය දම්මික සිල්වා පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 4 378264
වෛද්‍ය ප්‍රදීප් සිල්වා බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය එල්.ඒ.ඩබ් සිරිසේන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය එල්.ඒ.ඩබ් සිරිසේන නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය රාණි සිතඹරපිල්ල ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය රාණි සිතඹරපිල්ල නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය රාණි සිතඹරපිල්ල රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය රාණි සිතඹරපිල්ල නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය රාණි සිතඹරපිල්ල සුලයිමාන් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය රාණි සිතඹරපිල්ල හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය රාණි සිතඹරපිල්ල නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය රාණි සිතඹරපිල්ල නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය කේ සිවනේසන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය එස් සිවසුමිත්‍රන් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය එස් සිවසුමිත්‍රන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය එස් සිවසුමිත්‍රන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 031 5 577111
වෛද්‍ය එස් සිවසුමිත්‍රන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය එම්.එන් ශ්‍රීස්කන්දරාජ් ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය එම්.එන් ශ්‍රීස්කන්දරාජ් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය ආර් ශ්‍රීස්කාන්තන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය ආර් ශ්‍රීස්කාන්තන් සුලයිමාන් රෝහල 011 5 459459
වෛද්‍ය ආර් ශ්‍රීස්කාන්තන් වින්සෙත රෝහල 075 538 3154
වෛද්‍ය ජි සුජාරාන් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ජි සුජාරාන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ජි සුජාරාන් නව ලංකා මාතෘ රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 594906
වෛද්‍ය සුගත් තිසේරා ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 032 2 253299
වෛද්‍ය සුගත් තිසේරා කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 037-2291557
වෛද්‍ය සුගත් තිසේරා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය සුගත් තිසේරා ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 031 7 350350
වෛද්‍ය අජිත් තිසේරා පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය අජිත් තිසේරා වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය අජිත් තිසේරා වින්සෙත රෝහල 075 538 3154
වෛද්‍ය ඩබ්.එස්.බි.අයි තිසේරා හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය සුධීර උඩුවෙල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සුධීර උඩුවෙල මෙඩිහෙල්ප් - මතුගම 034 2 243701
වෛද්‍ය සුධීර උඩුවෙල නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය විජිත් විද්‍යාභූෂණ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ඩි වර්ණකුලසුරිය නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය ඩි වර්ණකුලසුරිය ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය සුමිත් වර්ණසුරිය සුව අරණ මධ්‍යම රෝහල (පුද්) සමාගම 011 3 883494
මහාචාර්ය දීපාල් එස් වීරසේකර ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
මහාචාර්ය දීපාල් එස් වීරසේකර වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
මහාචාර්ය දීපාල් එස් වීරසේකර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ඩි.සි.ජේ වික්‍රමආරච්චි නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය ඩි.සි.ජේ වික්‍රමආරච්චි ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
වෛද්‍ය ඩි.සි.ජේ වික්‍රමාරච්චි ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ජගත්ලාල් වික්‍රමආරච්චි ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය ජගත්ලාල් වික්‍රමආරච්චි වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය ජගත් විජේපාල කෝපරෙටිව් රෝහල 091 2 234424
වෛද්‍ය ප්‍රසන්න විජේසිංහ ක්ලිනිපාත් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 031 2 248524
වෛද්‍ය අජිත විජේසුන්දර ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රවීන් විජේවීර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා යාපා මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා යාපා මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා යාපා මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා යාපා මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා යාපා මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා යාපා මහත්මිය සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා යාපා මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය රොෂාන් ඉසැ සයිඩ් නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය රොෂාන් ඉසැ සයිඩ් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය හර්ෂ අතපත්තු චැනල්වේ හෙද නිවාසය (පුද්) සමාගම 0112 892219
වෛද්‍ය අරුණ බණ්ඩාර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ටිරාන් ඩයස් ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය ටිරාන් ඩයස් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ටිරාන් ඩයස් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සි.ඒකනායක රාජෙශ්කාන්ත පුද්ගලික රෝහල 0232 223383
වෛද්‍ය රොමානි ප්‍රනාන්දු හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.ඩී.පී ගුණරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රසික හේරත් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය සුරංග හෙට්ටිපතිරණ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ජනක ජයසිංහ ඔස්රෝ රෝහල් - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය භාග්‍යා ජයසිරි ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය භාග්‍යා ජයසිරි ප්‍රාර්ථනා සාපල්‍යතා (සාරවත් බව) (අයි.වී.එෆ්) මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය නිමල් ජයතිලක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය චමින්ද කන්දඋඩ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය චමින්ද කන්දඋඩ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් කාරියවසම් සෙත්මා රෝහල 0332 233501
මහාචාර්ය එස්. අශෝක කරුණානන්ද ඔස්රෝ රෝහල් - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය කේ.එස් කුලතුංග නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කේ.එස් කුලතුංග ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කේ.එස් කුලතුංග හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය කේ.එස් කුලතුංග නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය කේ.කුරුපරන් රෝයල් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය සනත් ලෙන්රෝල් රෝස්වුඩ් දන්ත හා වෛද්‍ය රෝහල 011 4 960260
වෛද්‍ය සනත් ලෙන්රෝල් ශාන්ත ජෝර්ජ් රෝහල 0112 465777
වෛද්‍ය දිනුක ලන්කෙශ්වර ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය කේ.ලින්ගනාතන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කේ.ලින්ගනාතන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කේ.ලින්ගනාතන් පර්ල් රෝහල් පුද්ගලික සමාගම - කොළඹ 15 011 2 525000
වෛද්‍ය කේ.ලින්ගනාතන් ඒ.පී.එස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 446095
වෛද්‍ය කේ.ලින්ගනාතන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය රොහාන් ලියනගේ ෆර්ටි දකුණු සඵලතා මධ්‍යස්ථානය 091 4 944443
වෛද්‍ය ඉරේෂා මාම්පිටිය හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය චමින්ද මාතොට නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය චමින්ද මාතොට ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය චමින්ද මාතොට බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය චමින්ද මාතොට හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය චමින්ද මාතොට නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය එච්.ආර් මොහොමඩ් බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය ඒ.ආර්.ජේ.පී නියාස් මහත්මිය මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් පල්ලෙමුල්ල හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය රම්‍යා පතිරාජ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.ඒ.කේ පෙරේරා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රොහාන්ත පෙරියප්පෙරුම බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය රොහාන්ත පෙරියප්පෙරුම හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.ප්‍රතාපන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ආර්.ප්‍රතාපන් මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය ආර්.ප්‍රතාපන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.එෆ්.එම් රමීස් හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය කේ.ඩී.එස් රණසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය මොහොමඩ් රිෂාඩ් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නිලාන් කාලිදාස රොද්‍රිගෝ සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය නිලාන් කාලිදාස රොද්‍රිගෝ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සරත් ආර් සමරතුංග නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අජිත් සේනසිංහ සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය අජිත් සේනසිංහ ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය සුදත් සේනාරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සුදත් සේනාරත්න හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය සුදත් සේනාරත්න කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය සුදත් සේනාරත්න චැනල්වේ හෙද නිවාසය (පුද්) සමාගම 0112 892219
වෛද්‍ය සකුන්තලා සෙනවිරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
එස්. ශියාමලාන් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය දම්මික සිල්වා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ඒ.ශ්‍රීනාත් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය ඒ.ශ්‍රීනාත් හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0212 219977
වෛද්‍ය ඒ.ශ්‍රීතරන් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය ඒ.ශ්‍රීතරන් සමුපකාර රෝහල් සමිතිය, මූලායි (021) 300 1445
වෛද්‍ය කේ.සුරේෂ් කුමාර් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය කේ.සුරේෂ් කුමාර් උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය කේ.සුරේෂ් කුමාර් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය කේ.සුරේෂ් කුමාර් සමුපකාර රෝහල් සමිතිය, මූලායි (021) 300 1445
වෛද්‍ය ඩබ්.සුගත් බි.අයි තිසේරා සුවන රෝහල (පුද්) සමාගම 032 2 220500
වෛද්‍ය අජිත් ජූඩ් තිසේරා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අජිත් ජූඩ් තිසේරා සිමෙඩ් රෝහල - ත්‍රිකුණාමලේ 0114 308877
වෛද්‍ය අජිත් වලිසුන්දර වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 077 106 4125
වෛද්‍ය පි.එස් විජේසිංහ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය එල්.ආර්.ඒ විජේසුරිය ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 063 2 223606

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය