ප්‍රසව හා නාරි විශේෂඥ සහ ප්‍රසව වෛද්‍ය


Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය ඩබ් අබේකෝන් සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය ජි බවනි මහත්මිය සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 021 2 228222
වෛද්‍ය ජි බවනි මහත්මිය උතුරු මැද රෝහල් 021 2 219977
වෛද්‍ය සම්පත් ඥානරත්න සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය කපිල ගුණවර්ධන සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය සාර්ධා හේමප්‍රිය සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය කේ.ඊ කරුනකාරන් නව පියෝනීර් රෝහල 065 2 223642
වෛද්‍ය එස්.ජේ.බි ලෙනදොර සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය හමීඩ් රිසාන් මොහොමඩ් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය හමීඩ් රිසාන් මොහොමඩ් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය කාලිංග නානායක්කාර සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය එස් රණරාජා සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය එරාන්ති සමරකෝන් මහත්මිය කේ.පි.එච් චැනල් සේවාව 081 4 940859
වෛද්‍ය එරාන්ති සමරකෝන් මහත්මිය සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය එම් තිරුකුමාර් නව පියෝනීර් රෝහල 065 2 223642
වෛද්‍ය කාංචන වන්සපුර නව පියෝනීර් රෝහල 065 2 223642
වෛද්‍ය ජගත්ලාල් වික්‍රමආරච්චි හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය