බර කළමනාකරණය සහ ක්‍රීඩා වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සුමුදු විපුලගුණ රාජසිංහ වින්සෙත රෝහල 0112 683983, 0112 697261

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය