බාහිර රෝග ආවරණය සහ ක්‍රීඩා වෛද්‍ය විද්‍යාව (පිටුපස)Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය උපාලි චන්ද්‍රසිරි ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය අරන්ජන් කරුණානායක බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය අරන්ජන් කරුණානායක ගෝල්ඩන් කී රෝහල 011 2 880288
වෛද්‍ය අරන්ජන් කරුණානායක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය