භෞතික චිකිත්සකශ්‍රී ලංකාවේ භෞත චිකිත්සකයින්ගේ නම්, දුරකථන අංක සහ භෞත චිකිත්සක රෝහල් සොයා ගන්න
Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය රුවනි මහත්මිය පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය සංජීව ආරියසිංහ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය එස්.අරුල්විනායගම් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය එන්.අතපත්තු පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය උදිත බණ්ඩාර සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය නදීර චන්ද්‍රසේකර සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය කුමා ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කුමා ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය කුමා ද සිල්වා සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
වෛද්‍ය චන්දන දේශප්‍රිය වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය චන්දන දේශප්‍රිය පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ජේ.බී.එන් ඩයස් හෙල්ත් කෙයාර් පනාගොඩ 011 2 173333
වෛද්‍ය භානක ප්‍රනාන්දු වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය එරංග හර්ෂණ ගුණවර්ධන වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය එම්.හජිත් වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය වී.ජි.පුෂ්පා ජානකි මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය වී.ජි.පුෂ්පා ජානකි මහත්මිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා රෝහල 0112 778610
වෛද්‍ය පී.ජනන් රාජෙශ්කාන්ත පුද්ගලික රෝහල 0232 223383
වෛද්‍ය රොබින් ජෑන්ස් සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය රසික ජයකොඩි සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය රනුක ජයරත්න බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ඩබ්.ජයතිස්ස නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය ඩබ්.ජයතිස්ස පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ඩබ්.ජයතිස්ස නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩබ්.ජයතිස්ස මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය යු .ජයවර්ධන සුවසිරි රෝහල 0383 399422
වෛද්‍ය නිලක්ෂි කසිලිංගම් මහත්මිය ෆිසියෝ මෙඩිකෙයාර් 077 712 3234
වෛද්‍ය නිලක්ෂි කසිලිංගම් මහත්මිය වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය ටී.එම්.එන්.මෙත්තානන්ද සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය වෙනුකා නිශාන්ති මෙනවිය සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ඩි.පතිරණ මහත්මිය හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය රොහානා පෙරේරා සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 0112 490290
වෛද්‍ය ප්‍රාමිලා පෙරේරා මහත්මිය නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 0112 304444
වෛද්‍ය ලක්මාල් පීරිස් ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය පී.ටී.කේ රාජපක්ෂ නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය ආර්.එම්.බී.ඒ රාජපක්ෂ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය පී.සිවගෞරි මෙනවිය උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය පසන් තම්බාවිට පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය අමල් උදයංග දිගාසිරි රෝහල 0322 266999
වෛද්‍ය ජාලිය උඩුවැල්ල පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය සමන්ත විතානගේ සුව අරණ මහ රෝහල (පුද්) සමාගම 0663 007300

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය