මනෝ උපදේශකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සරත් අමරබන්දු දම්රිවි පදනම 0112 504431
වෛද්‍ය සුරංග අමරකෝන් සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය සුරංග අමරකෝන් ආරෝග්‍යා රෝහල 033 2 224592
වෛද්‍ය සේනක ප්‍රනාන්දු නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය දිල්මි හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය එච්.ඒ හිරෝශනී නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය ශෂිකලා නිසංසනි දම්රිවි පදනම 0112 504431
වෛද්‍ය ගෙරල්දීන් සමරකෝන් දම්රිවි පදනම 0112 504431
වෛද්‍ය ඒ.එච්.ටී නිලානි තුසන්තිකා මහත්මිය වින්සෙත රෝහල 011 2 697263
වෛද්‍ය බද්‍රා උඩවත්ත නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය රංජන් විදානගේ කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය රංජන් විදානගේ කඩුවෙල පුද්ගලික රෝහල 011 2 489899
වෛද්‍ය චම්පා වීරසිංහ මෙනවිය දම්රිවි පදනම 0112 504431
වෛද්‍ය දේවිකා කොළඹගේ මහත්මිය පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ඊ.ආර්.එස් පෝල් ඒ.පී.එස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 446095
වෛද්‍ය ඉන්ද්‍රානි විජේසුන්දර ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ඉන්ද්‍රානි විජේසුන්දර පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය