මනෝ චිකිත්සකයන්ශ්‍රී ලංකාවේ මනෝචිකිත්සකයන්ගේ නම්,දුරකථන අංක සහ රෝහල් සොයාගන්න
Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය ඒ.කේ.ඩී අරුණි තුෂාරා අබේසිංහ මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ඒ.කේ.ඩී අරුණි තුෂාරා අබේසිංහ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ඒ.කේ.ඩී අරුණි තුෂාරා අබේසිංහ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ඩී.ආර්.ආර් අබේසිංහ සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ඒ.කේ.ඒ අබේසිංහ මෙඩිහෙල්ප් රෝහල මතුගම 0342 261115
වෛද්‍ය ඒ.කේ.ඒ අබේසිංහ මෙඩිහෙල්ප් රෝහල බේරුවල -0342 261115
වෛද්‍ය ඒ.කේ.ඩී අරුණි තුෂාරා අබේසිංහ මහත්මිය නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය බී.සී.එම් අබේසූරිය අයි චේන්ජ් මධ්‍යස්ථානය 077 706 3013
වෛද්‍ය ගිහාන් අබේවර්ධන සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය දසන්ති අක්මීමන පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය දසන්ති අක්මීමන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා රෝහල 0112 778610
වෛද්‍ය දසන්ති අක්මීමන නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය අර්ජුන ඇල්ලේපොළ සුව අරණ මහ රෝහල (පුද්) සමාගම 0663 007300
වෛද්‍ය සජීවන අමරසිංහ පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 501438
වෛද්‍ය සජීවන අමරසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සජීවන අමරසිංහ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය කන්දපොළ ආරච්චිගේ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය කන්දපොළ ආරච්චිගේ වින්සෙත රෝහල 0112 683983,0112 697261
වෛද්‍ය එස්.සි.ඒ ආරම්බෙපොල මහත්මිය සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ජගත් බණ්ඩාර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ජගත් බණ්ඩාර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජගත් බණ්ඩාර ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය විමල් ද අල්විස් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය විමල් ද අල්විස් පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ජයමාල් ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ජයමාල් ද සිල්වා පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ශවීන්ද්‍ර ඩයස් කෝපරේටිව් රෝහල 0912 234424
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ දිසානායක බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ දිසානායක රෝස්වුඩ් දන්ත හා වෛද්‍ය රෝහල 0114 960260
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ දිසානායක කිරිඳිවෙල පුද්ගලික රෝහල -
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ දිසානායක හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ දිසානායක කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 0362 22237
වෛද්‍ය නිශාන්ත දොළවත්ත රාජෙශ්කාන්ත පුද්ගලික රෝහල 0232 223383
වෛද්‍ය නිශාන්ත දොළවත්ත රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය නයනා එදිරිසිංහ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය අනුරාධ එල්ලේපොල රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය නීල් ප්‍රනාන්දු නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය ලලීන් ප්‍රනාන්දු බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ලලීන් ප්‍රනාන්දු හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ටී.ගදම්බනාතන් - නව නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය ටී.ගදම්බනාතන් - පැරණි නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය රවිමාල් ගලප්පත්ති වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය රවිමාල් ගලප්පත්ති සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය චාරුණි ගමගේ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
මහාචාර්ය හරිස්චන්ද්‍ර ගම්භීර නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය හරිස්චන්ද්‍ර ගම්භීර ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
මහාචාර්ය හරිස්චන්ද්‍ර ගම්භීර පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය තිලානි ගමෙතිගේ නව මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - හොරණ 034 2 261980
වෛද්‍ය තිලානි ගමෙතිගේ මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 0342 261115
වෛද්‍ය එම්.ගනේෂන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එම්.ගනේෂන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එම්.ගනේෂන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය පබසරී ගිනිගේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය යු.පී ගුණවර්ධන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය යු.පී ගුණවර්ධන ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0115 100000
වෛද්‍ය යු.පී ගුණවර්ධන පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය යු.පී ගුණවර්ධන නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය යු.පී ගුණවර්ධන නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
මහාචාර්ය රවීන් හංවැල්ල ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය අරුණි හපන්ගම ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය අරුණි හපන්ගම සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
මහාචාර්ය චාන්දනී ජි හේවගේ හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය ජයානන්ද හොරදුගොඩ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0117 888888
වෛද්‍ය ජයානන්ද හොරදුගොඩ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ජයානන්ද හොරදුගොඩ පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ජයානන්ද හොරදුගොඩ සැම සුව සෙවන චැනල් මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය ජයානන්ද හොරදුගොඩ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ජයානන්ද හොරදුගොඩ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ජයානන්ද හොරදුගොඩ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය අජිත් ජයසේකර හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය එච්.ඒ බුද්ධි ජයසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එච්.ඒ බුද්ධි ජයසේකර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එච්.ඒ බුද්ධි ජයසේකර ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය එච්.ඒ බුද්ධි ජයසේකර කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය එච්.ඒ බුද්ධි ජයසේකර නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය එච්.ඒ බුද්ධි ජයසේකර ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය එච්.ඒ බුද්ධි ජයසේකර සුවන සෞඛ්‍ය සත්කාර රෝහල (පුද්) සමාගම 0322 220500
වෛද්‍ය බුද්ධිකා ජයසේකර සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 0322 251013
වෛද්‍ය ජේ.ඒ රේණුකා ජයසිංහ මහත්මිය පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ජේ.ඒ රේණුකා ජයසිංහ මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ජේ.ඒ රේණුකා ජයසිංහ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දමානි ද සිල්වා ජයසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දමානි ද සිල්වා ජයසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය දමානි ද සිල්වා ජයසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය රේණුකා ජයසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රේණුකා ජයසිංහ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය සපුමාල් ජයසිංහ සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය සේනක ජයසුන්දර ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය දුල්මිණි ජයසුන්දර මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය රන්ජිත් ජයවර්ධන වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ජි.ජි.ඒ ජයවර්ධන වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය එස්.පී කන්දපොල ආරච්චිගේ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය එස්.පී කන්දපොල ආරච්චිගේ පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය එස්.පී කන්දපොල ආරච්චිගේ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය පුෂ්ප කුමාර කන්දපොල ආරච්චි සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය පුෂ්ප කුමාර කන්දපොල ආරච්චි කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
මහාචාර්ය සමුද්‍රා කත්‍රිආරච්චි ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය සමුද්‍රා කත්‍රිආරච්චි නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය සමුද්‍රා කත්‍රිආරච්චි ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
මහාචාර්ය සමුද්‍රා කත්‍රිආරච්චි පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
මහාචාර්ය සමුද්‍රා කත්‍රිආරච්චි හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.කුලනයාගම් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සුසිල් කුලතිලක පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය සුසිල් කුලතිලක ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය සුසිල් කුලතිලක කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය සුසිල් කුලතිලක ඉසිවර සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය 0115 626655
වෛද්‍ය සුසිල් කුලතිලක වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය සුසිල් කුලතිලක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සුසිල් කුලතිලක කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 0362 22237
වෛද්‍ය සුසිල් කුලතිලක වෙල්ත් මෙඩිකෙයාර් 0114 589721
වෛද්‍ය සුසිල් කුලතිලක ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය සුසිල් කුලතිලක චැනල්වේ හෙද නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 2 892219
වෛද්‍ය මනෝජා කුලතුංග මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය මනෝජා කුලතුංග මහත්මිය පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය මනෝජා කුලතුංග මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය එන්.කුමාරනායක වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
මහාචාර්ය කේ.ඒ.එල් කුරුප්පුආරච්චි ලංකා රෝහල 0112 590200
මහාචාර්ය කේ.ඒ.එල් කුරුප්පුආරච්චි හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
මහාචාර්ය කේ.ඒ.එල් කුරුප්පුආරච්චි වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
මහාචාර්ය කේ.ඒ.එල් කුරුප්පුආරච්චි හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
මහාචාර්ය කේ.ඒ.එල් කුරුප්පුආරච්චි පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ඉයන්තිකා මේදාගම සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ඉයන්තිකා මේදාගම හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය ජයාන් මෙන්ඩිස් ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0115 100000
වෛද්‍ය ජයාන් මෙන්ඩිස් ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය ජයාන් මෙන්ඩිස් පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ජයාන් මෙන්ඩිස් මෙඩිහෙල්ප් රෝහල බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය ජයාන් මෙන්ඩිස් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ජයාන් මෙන්ඩිස් මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 0342 261115
මහාචාර්ය නාලක මෙන්ඩිස් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය නාලක මෙන්ඩිස් ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය නිරෝෂ මෙන්ඩිස් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නිරෝෂ මෙන්ඩිස් ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය නිරෝෂ මෙන්ඩිස් පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය බී.ජයාන් මෙන්ඩිස් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ආර්.එම්.එම් මොණරාගල නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ආර්.එම්.එම් මොණරාගල පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ආර්.එම්.එම් මොණරාගල හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය ආර්.එම්.එම් මොණරාගල වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය ආර්.එම්.එම් මොණරාගල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.එම්.එම් මොණරාගල චැනල්වේ හෙද නිවාසය (පුද්) සමාගම 0112 892219
වෛද්‍ය චමරි මුදලිගේ මහත්මිය සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය ඉන්දික මුදලිගේ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඉන්දික මුදලිගේ පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ඉන්දික මුදලිගේ මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 0772 217383
වෛද්‍ය පී.එම් පණ්ඩිතසේකර සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය පුබුදු පණ්ඩිතසේකර සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය පුබුදු පණ්ඩිතසේකර බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය එස්.පන්දුවාවල සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය එස්.පන්දුවාවල ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය එස්.පන්දුවාවල සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය එම්.යු.පී.කේ පීරිස් ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය එම්.යු.පී.කේ පීරිස් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය එම්.යු.පී.කේ පීරිස් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය මහේෂ් රාජසූරිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මහේෂ් රාජසූරිය පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය මහේෂ් රාජසූරිය අයි චේන්ජ් මධ්‍යස්ථානය 077 706 3013
වෛද්‍ය මහේෂ් රාජසූරිය සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය කපිල රණසිංහ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය කපිල රණසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය කපිල රණසිංහ පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය කපිල රණසිංහ සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය රසාංජලි රත්නායක ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය ආසිරි රොද්‍රිගෝ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ආසිරි රොද්‍රිගෝ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ආසිරි රොද්‍රිගෝ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය රුමි රුබෙන් හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය රංජනී සෙනවිරත්න මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය රංජනී සෙනවිරත්න මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය රංජනී සෙනවිරත්න මහත්මිය පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය රංජනී සෙනවිරත්න මහත්මිය පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය රංජනී සෙනවිරත්න මහත්මිය පානදුර ක්ලිනික් 038 2 234057
වෛද්‍ය එස්.සිවදාස් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය එස්.සිවදාස් සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය එස්.සිවයෝගන් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය එස්.සිවයෝගන් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය සශිනි සෝමරත්න සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය සුමනතිස්ස ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය සමන් වීරවර්ධන ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය සමන් වීරවර්ධන මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය සමන් වීරවර්ධන ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0322 250899
වෛද්‍ය සමන් වීරවර්ධන නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය සමන් වීරවර්ධන ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය ප්‍රභාත් වික්‍රම ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය ප්‍රභාත් වික්‍රම සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 0322 251013
වෛද්‍ය ප්‍රභාත් වික්‍රම ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය ප්‍රභාත් වික්‍රම සුවන සෞඛ්‍ය සත්කාර රෝහල (පුද්) සමාගම 032 2 220500
වෛද්‍ය කේ.එල් වික්‍රමරත්න පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ඩබ්.ඒ.එල් වික්‍රමසිංහ සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ඩී.පී.ඩී විජේසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩී.පී.ඩී විජේසිංහ පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ඩී.පී.ඩී විජේසිංහ සැම සුව සෙවන චැනල් මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය ඩී.පී.ඩී විජේසිංහ වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය ඩී.පී.ඩී විජේසිංහ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය හිරන්‍යා විජේසුන්දර ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය ස්වර්ණා විජේතුංග මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ලක්ෂිනි වික්‍රමසිංහ බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය ෂෙහාන් විලියම්ස් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ෂෙහාන් විලියම්ස් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ෂෙහාන් විලියම්ස් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය